Svenskt Trä Logo

Globalt

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Globalt pågår en omställning till kretsloppsanpassade samhällen i vilka materialflöden sluts och flöden baseras på förnyelsebara råvaror, återanvändning och återvinning. Målsättningen är att nå en hållbar utveckling.

Begreppet hållbar utveckling enligt Brundtlandkommissionen avser en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling innefattar sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter där de tre delarna ska vägas ihop.

Internationellt samarbete

FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 blev startskottet för det globala miljöarbetet där myndigheter, miljöorganisationer, standardiseringsorgan, finansieringsorganisationer som banker och försäkringsbolag samt företag påbörjat ett aktivt miljöarbete. Den så kallade Riodeklarationen och Agenda 21 antogs. En mycket aktuell global fråga är den om klimatet och om utsläpp till luften som påverkar växthuseffekten. Det så kallade Kyotoprotokollet som antogs 1997 är en överenskommelse mellan ett stort antal länder om att minska utsläppen av växthusgaser.

Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 innebar en uppföljning av genomförandet av Agenda 21 och övriga åtaganden från Rio de Janeiro. Kyotoprotokollet, som trädde i kraft 2005, har följts upp genom bland annat genom FN:s Klimatkonventions konferens i Montreal i december 2005, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Det internationella samarbetet fortsätter även genom FN:s Kommission för hållbar utveckling, CSD (Commission on Sustainable Development).

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok