Svenskt Trä Logo

Nationellt

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Sveriges Riksdag har antagit ett antal så kallade miljökvalitetsmål, som beskriver det tillstånd i miljön som man vill uppnå i miljöpolitiken.

Mål som Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö har en klar anknytning till användningen av trä i byggandet. Till målen knyts ett antal delmål som ska visa olika sektorer i samhället hur miljökvalitetsmålen ska uppnås konkret.

Miljöbalken är det lagliga instrument som används för att styra miljömålsarbetet. Strategier för en hållbar utveckling har också tagits fram av regeringen. I en strategi för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling som regeringen redovisade 2005 har ett antal indikatorer definierats som ska ge en översiktlig bild av hållbar utveckling. Växthusgaser är en sådan indikator. 

Miljöbalken i korthet

Lagen, som trädde i kraft 1999, ersatte 16 befintliga lagar bland annat naturvårdslagen, miljöskyddslagen, renhållningslagen, hälsoskyddslagen, vattenlagen, lagen om kemiska produkter och miljöskadelagen. Miljöbalkens grundläggande bestämmelser gäller såväl för enskilda människor i det dagliga livet som för verksamhetsutövare.

Miljöbalkens syfte

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
Miljöbalken skall tillämpas så att:

  1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan
  2. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas.
  3. Den biologiska mångfalden bevaras.
  4. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.
  5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 

För att följa miljöbalken finns ett antal allmänna hänsynsregler som verksamhetsutövaren måste följa. Till exempel måste verksamhetsutövaren skaffa sig kunskaper om verksamhetens miljöpåverkan och arbeta förebyggande.

Principer för miljöarbetet

Några grundläggande principer har utformats som bör tillämpas i miljöarbetet förutsatt att det är ekonomiskt möjligt. Det är följande principer:

  • Försiktighetsprincipen
  • Bästa möjliga teknik ska användas
  • Hushållning med resurser, återvinning och återanvändning. I första hand ska förnybara energikällor användas
  • Substitution av farliga kemiska ämnen 
  • Förorenaren betalar miljöskadorna.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok