Svenskt Trä Logo

Inköpsplanering

Publicerad 2003-09-28

Uppdaterad 2015-08-21

Valet av leveransform och grad av service påverkar dispositionen av arbetsplatsens resurser.

De flesta materialleverantörer kan i dag erbjuda materialanpassning och olika distributionslösningar samt lossningsutrustning som ofta klarar lyft direkt in till den plats där materialet ska byggas in.

Det kan innebära stora fördelar vid till exempel ROT-objekt eller där byggkran saknas.

Innan beställning av material och komponenter görs ska en rad punkter ha fastställts i produktionsplaneringen. I detta avsnitt behandlas även förpackningar av skåpsnickerier, fönster, dörrar och skivor.

Underlag för beställning

Före beställning/avrop av material- eller byggkomponenter ska följande punkter ha fastställts:

  • Byggmetod
  • Produktionstidsplan, leveranstidsplan
  • Arbetsdispositionsplan
  • Leveransplanering
  • Lagerplanering
  • Mottagningskontroll.

Inköp av trävaror

Det är vanligt att trävaror, till skillnad från flertalet andra byggmaterial, inte upphandlas objektsvis utan att avrop sker från byggplatsen från befintliga avtal med träleverantörer. Om projektet avser större mängder och det finns speciella leveransvillkor bör en särskild upphandling övervägas.

Krav på speciella dimensioner, längder, kvaliteter och behandlingar kan kräva framförhållning hos leverantören. Innan en leveranstidplan med avropstider upprättas är därför en genomgång med leverantören viktig. Standarddimensioner ska i första hand användas för att undvika fördyringar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok