Svenskt Trä Logo

Lagerplanering

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Materialet till ett bygge svarar för en betydande del av byggkostnaderna. Sättet att planera och genomföra inköp, transport och lagring av byggmaterial har därför stor betydelse i byggprocessen såväl kostnads- som kvalitetsmässigt.

Vid planering av interntransporter måste trä och träprodukters transportförutsättningar beaktas. Genom planering och samordning av materialleveranser reduceras risken för materialskada.

Trä och träprodukter kan även vid väl genomförd materialadministration behöva lagras på byggplats under kortare perioder. Lagring inomhus är att föredra framför lagring utomhus. Några produkter ställer dessutom särskilda krav på lagringsförhållandena.

Lagring utomhus

Vid lagring utomhus är det viktigt att trä och produkter skyddas mot nederbörd och markfukt. Även direkt solsken ska undvikas. Smuts och jordstänk skämmer utseendet på virket. Men det kan även bidra till en försämrad kvalitet, eftersom jorden kan binda fukt på virkesytan och dessutom medverka till att bakterier och svampar angriper virket. Trä och träprodukter ska lagras på underlag som medger god luftning.

Direkt solsken ger snabb uttorkning av ytan med sprickbildning och deformationer som följd. Observera att det därför är viktigt att virket också är täckt under dagtid/arbetstid! Detta bör säkras genom fastställd rutin på arbetsplatsen. Täckningen ska medge luftning och inte leda till för höga  lagringstemperaturer eller kondens.

Virke

Rätt lagring på byggplatsen medverkar till att minimera problem med krympning. Noggrant lagrat trä med rätt fuktkvot kommer att krympa mindre än slarvigt lagrat trä med för hög fuktkvot.

Takstolar

Förtillverkade takstolar lagras stående. Palla upp takstolarna minst 300 mm från marken under upplagspunkterna. Staga takstolarna så de inte välter. Takstolarna ska förvaras täckta och ventilerade för att skyddas mot fukt. Om takstolarna ändå måste lagras liggande ska alla knutpunkter vara understödda.

Fönster

Om möjligt bör fönster inte lagras på byggplatsen. Oftast är det bäst att beställa fönstren objektsvis med leverans på pall efter inbyggnadsordning. Går inte detta och fönstren måste lagras, sker detta enklast genom att pallarna ställs samlat inom ett område och täcks med presenning.

Skåpsnickerier, dörrar

Såväl dörrar som skåpsnickerier levereras från tillverkaren med en fuktkvot på cirka 8-12 % och lagring ska därför ske i torra lokaler. Däremot krävs inte varmlager.

Observera att snickerierna inte bör placeras på nygjutna betonggolv! För att skador ska undvikas och den vidare hanteringen underlättas ska underslag användas.

Har kondens ändå uppstått inuti en förpackning ska den omgående brytas och varorna ges möjlighet att torka ut.

Lister, paneler, golvträ  

Lister, inomhuspaneler och golvträ bör vid leverans ha en fuktkvot som är avpassad för användningen i den färdiga byggnaden. De bör dessutom vara sexsidigt plastemballerade vid leverans. Dessa material ska alltså inte lagras på byggplatsen utan levereras och byggas in först när uttorkningen av byggfukt är avslutad. Om de ändå måste lagras på byggplatsen ska det ske utan emballage i utrymmen med inomhusklimat.

Träfiberskivor

Träfiberskivor levereras med en fuktkvot på cirka 5-8 % och det är viktigt att skivorna inte torkar ut före montering. Hårda och oljehärdade skivor vattnas dessutom normalt före montering.

Träfiberskivor lagras bäst i ouppvärmda och ventilerade lokaler. Under lagringen ska skivorna ligga på plant underlag. Emballageband runt skivorna tas bort så snart som möjligt.

MDF-skivor får inte fuktas eftersom skivorna innehåller ett icke vattenbeständigt lim.

Massivträskivor

Massivträskivorna levereras med en fuktkvot på cirka 7–10 % vilket är lägre än vanligt konstruktionsvirke.

För att byggprocessen ska bli effektiv och för att undvika risken för fuktskador bör man undvika att mellanlagra massivträelement på byggarbetsplatsen. Om det måste ske, är det viktigt att elementen lagras så att de skyddas från fukt, både från nederbörd och från markfukt. Materialet ska lagras på en bra upplagsyta med väl dränerat, ventilerat underlag och adekvat täckning. Skyddslagret av plast som elementen normalt levereras i ska avlägsnas innan man täcker över materialet och skyddar det mot slitage med hjälp av skivor på utsatta ställen.

Spånskivor

Vid leverans från fabrik är skivorna anpassade till ett klimat motsvarande 20°C temperatur och cirka 60 % relativ fuktighet. Detta motsvaras av en fuktkvot i skivorna av cirka 7-9 %.

Skivorna ska staplas på stabilt och plant underlag. Stapla aldrig skivorna direkt på marken utan lägg dem på plant underlag och skydda dem från markfukt med en fuktspärr. Täckningen ska vara väl luftad. Skivorna bör helst lagras inomhus torrt och plant. Lämpliga lagringsbetingelser är mellan +15°C och +25°C temperatur och 40-60 % relativ luftfuktighet. Relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 60 %.

Plywood 

Plywood ska lagras vågrätt på plant och stabilt underlag. Materialet ska skyddas mot nederbörd och sol. Lossa banden på bunten omgående när skivorna levererats. Om de lagras på reglar är det viktigt att använda en grundskiva under skivorna. Konditionering i användningsmiljö rekommenderas för att undvika att skivorna blir skeva.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok