Svenskt Trä Logo

Leveransplanering och varumottagning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Leveransplanering betyder att planera, samordna, styra och kontrollera materialflödet från tillverkare till inbyggnadsplats till lägsta totalkostnad.

De indirekta kostnadernas andel utgör ofta 40-50 procent av den totala kostnaden. En väl förberedd leveransmottagning minimerar kostnaderna.

Rationell materialhantering

Varje arbetsplats är unik i något avseende. Valet av distributionslösningar måste därför utgå från byggplatsens förutsättningar som tillgänglighet för fordon, upplagsytor, hanteringsutrustning, byggmetod och tidsplan.

I vårt klimat med kraftiga temperaturväxlingar och stor nederbörd är byggplatsen generellt en dålig lagringsplats för träprodukter. Det är dessutom dyrt att flytta material flera gånger innan det ska användas och risken för skador på materialet ökar för varje flyttning och leder till onödigt spill.

Vid val av hög prefabriceringsgrad är leveransplaneringen ett viktigt styrmedel för att bibehålla kvalitetskraven som ställts på produkten.

Trång byggplats
Bild 1. Trång byggplats.

Spatiös byggplats
Bild 2. Spatiös byggplats.

Leveranstidsplan

Leveranstidsplan upprättas för alla produkter som ska levereras till byggarbetsplatser. I leveranstidplanen ska det framgå

 • produkt
 • mängd
 • avropstid
 • leveranstid.

Leveranstidsplanen ska revideras vid eventuella förändringar.

Varumottagning och kontroll av leverans

Många av de vanligaste kvalitetsbristerna och därmed förenade kostnader kan undvikas om varumottagningen är väl förberedd och om leveransen sedan kontrolleras på rätt sätt.

Förberedelsen innebär:

 • att leveransen är aviserad eller tidpunkten fastställd
 • att framkomligheten för leveransfordon är säkerställd
 • att erforderlig hjälp och utrustning vid lossning finns till hands
 • att lämplig upplagsplats är iordningställd för eventuell mellanlagring. Vid utomhuslagring ska platsen vara väl dränerad och medge att materialet ligger plant. Blivande parkeringsytor kan till exempel vara lämpliga om de fylls upp och beläggs med grovasfalt
 • att täckning görs på rätt sätt
 • att skydd mot markfukt säkerställs genom ordentliga underslag. Vid utomhuslagring bör träbaserade material ligga 300 mm över marken
 • att en mottagningskontroll görs.

Leveransplanering och varumottagning
Bild 3. Möjlighet till rundkörning underlättar varumottagningen.

Kontrollen bör omfatta:

 • Kvantitet: för trävaror kan en överslagsmässig uppskattning av mängden göras.
 • Kvalitet: syna av leveransen, notera eventuellt synliga skador. Notera även skador på förpackning där misstanke om följdskador finns. Stäm av sort och märkning mot beställning/följesedel.
 • Fuktkvot: ta stickprov med elektrisk fuktkvotsmätare på träleveranser. Vid inbyggnad ska virke torkas så att allvarliga problem med krympning eller svällning, mögel och blånad inte uppstår. Det finns enkla elektriska fuktkvotsmätare lämpliga att användas på byggplatser.

Leveransplanering och varumottagning
Bild 4. Fuktkvotsmätning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok