Svenskt Trä Logo

Läggning av massiva golvbräder och lamellbräder

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Beskrivningen gäller i första hand flytande golv, men den kan i huvuddrag även gälla självbärande golv.

Golvbräder kan läggas flytande på bjälklag av betong eller lättbetong eller självbärande på bjälkar eller reglar.

Golvbeläggning av trä läggs i så sent skede som möjligt för att skador ska undvikas.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan.
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Underlag av betong eller lättbetong är uttorkat. Underlagets relativa fuktighet ska vid prov vara cirka ≤ 85 %.
 • Underlaget ska vara fritt från smuts, sågspån och dylikt.
 • Läggs golvet flytande ska undergolvet vara plant och rent.
 • Läggs golvet som självbärande ska bjälkar eller reglar vara injusterade i höjdled och bilda ett plan.
 • Lägena för tomrör och vattenrör är utmärkta.
 • Byggnaden är väl uttorkad.

Material

 • Bräder av angiven sort och tjocklek, väl emballerade sexsidigt och med rätt fuktkvot, normalt fuktkvotsklass 12, det vill säga 9-14 %, lagrade i permanent uppvärmda byggnader.
 • Mellanlägg av till exempel korksmulepapp vid flytande golv.
 • Eventuell fuktspärr.

Arbetsutförande

 • Underlaget dammsugs.
 • Rumsmåttet tvärs golvbräderna mäts upp. Placering av passbräder planeras.
 • Planera läggningen så att passbräder syns så lite som möjligt.
 • Vid flytande golv läggs mellanlägg eller eventuell fuktspärr ut.
 • Den första brädan läggs ut efter snöre. Rörelsefog, cirka 2 mm/m eller minst 10 mm, lämnas mot vägg.
 • Bräderna kilas mot väggen.
 • Bräder som fästs med spik eller skruv mot bjälkar eller reglar fästes dolt.
 • Om bräderna ska limmas, påförs limmet längs hela noten innan brädan pressas fast.
 • Kontrollera med hjälp av snöre att bräderna ligger i linje.
 • Vid självbärande bräder placeras skarvarna över bjälke om inte golvbräderna är ändspontade. Skarv görs med underfog.
 • Rörelsefog cirka 10 mm bred lämnas mot vägg och genomföringar.
 • Limmat golv bör inte belastas innan limmet har torkat.
 • Golvbeläggning av trä skyddas noga under byggtiden.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Golvet ska bilda en jämn yta.
 • Golvet ska inte svikta onormalt eller knarra.
 • Golvet ska vara fritt från springor efter montage tvärs läggningsriktningen.
 • Rörelsemånen mot väggar och genomföringar är cirka 2 mm/m eller minst 10 mm.
 • Limmat golv ska vara fritt från lim.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Att fuktkvoten i golvet är anpassad till bruksstadiets rumsklimat.
 • Att golvet inte sviktar eller knarrar.
 • Att golvet inte har springor som är större än vad som tillåts i handlingarna.
 • Att tomrör eller vattenrör inte är genomspikade. 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok