Svenskt Trä Logo

Montering av bärande ytterväggselement

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Bärande ytterväggselement av trä kan vara helt färdiga eller sakna vissa skikt. Metoden för montering är i stort sett densamma oberoende av färdigställandegrad.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan.  
 • Att material och arbetsmoment uppfyller AMA Hus:s krav på toleranser.  
 • Upplagsytan för elementen är horisontell och har godkänd ytjämnhet enligt entreprenadhandlingarna. 
 • Om inget annat föreskrivs får avvikelsen från horisontalplanet vara högst ±1 mm/m.  
 • Ytjämnheten hos betong bör motsvara den som erhålls vid brädrivning.  
 • Upplagsytan ska vara rengjord och fri från is och snö.  
 • Linjerna för upplagen ska vara utslagna, alternativt ska syllarna vara monterade.  
 • Kran med tillräcklig kapacitet ska finnas tillgänglig. 
 • Krävs lyftok ska sådant vara tillgängligt.

Material

 • Elementen ska förvaras stående i häckar eller på underslag minst 300 mm över mark och ska vara skyddade mot nederbörd genom luftad övertäckning. De kan också monteras direkt från lastbil. 
 • Elementen ska vara försedda med lyftstroppar enligt leverantörens monteringsanvisningar. 
 • Tätningsmaterial, fästdon, stöttor enligt leverantörens anvisningar ska finnas tillgängliga. 
 • Provisoriska väderskydd monterade.

Arbetsmoment

 • Montering av element bör inte ske vid stark blåst på grund av risken för personskada eller skador på elementen. 
 • Nederbörd kan ge skador på oskyddade element. Täckning av element under montage bör därför övervägas. 
 • Innan elementet sätts på plats läggs tätningsband ut eller monteras längs elementets kanter. Montage på kilar kan förekomma. Mot betong används plastkilar. 
 • Elementet passas in i markerat läge i sid- och höjdled. Fogen till anslutande element i sidled ska ha rätt bredd. Vid inpassningen av elementet tillses att tätningsbandet inte skadas. 
 • Elementet strävas mot grund eller bjälklag på föreskrivet sätt. Det fixeras slutgiltigt när elementet placerats i lod. Först därefter kan kranen släppa elementet. 
 • Saknas monteringsanvisningar kan följande uppgifter tjäna som riktlinjer för tillfälliga stämp:
  - två skruvstämp fästs med så kallad fransk skruv i element, i fönstersmyg eller mot regel, och knapar
    i betongplattan
  - knapar fästs i betongplattan med minst 12 mm expanderande skruv 
 • Elementen skyddade mot nederbörd och sol.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Elementet ska vara permanent fixerat i stommen på föreskrivet sätt. 
 • Elementet ska vara tätat mot angränsande byggdelar. 
 • Elementets tillfälliga strävning ska vara utförd på föreskrivet sätt. 
 • Elementens provisoriska väderskydd ska vara fixerade.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller AMA Hus:s krav på toleranser. 
 • Att elementen är strävade enligt handlingarna. 
 • Att monteringen är utförd inom uppställda toleranser. 
 • Att fogarna är korrekt tätade. 
 • Ytfuktkvoten på trävirket får vara högst målfuktkvot 16 % före inbyggnad. Fuktkvoten bör mätas i trävirke som ansluter mot betongbjälklaget. 
 • Fungerande väderskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan