Svenskt Trä Logo

Montering av bärande ytterväggselement

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Bärande ytterväggselement av trä kan vara helt färdiga eller sakna vissa skikt. Metoden för montering är i stort sett densamma oberoende av färdigställandegrad.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan.  
 • Att material och arbetsmoment uppfyller AMA Hus:s krav på toleranser.  
 • Upplagsytan för elementen är horisontell och har godkänd ytjämnhet enligt entreprenadhandlingarna. 
 • Om inget annat föreskrivs får avvikelsen från horisontalplanet vara högst ±1 mm/m.  
 • Ytjämnheten hos betong bör motsvara den som erhålls vid brädrivning.  
 • Upplagsytan ska vara rengjord och fri från is och snö.  
 • Linjerna för upplagen ska vara utslagna, alternativt ska syllarna vara monterade.  
 • Kran med tillräcklig kapacitet ska finnas tillgänglig. 
 • Krävs lyftok ska sådant vara tillgängligt.

Material

 • Elementen ska förvaras stående i häckar eller på underslag minst 300 mm över mark och ska vara skyddade mot nederbörd genom luftad övertäckning. De kan också monteras direkt från lastbil. 
 • Elementen ska vara försedda med lyftstroppar enligt leverantörens monteringsanvisningar. 
 • Tätningsmaterial, fästdon, stöttor enligt leverantörens anvisningar ska finnas tillgängliga. 
 • Provisoriska väderskydd monterade.

Arbetsmoment

 • Montering av element bör inte ske vid stark blåst på grund av risken för personskada eller skador på elementen. 
 • Nederbörd kan ge skador på oskyddade element. Täckning av element under montage bör därför övervägas. 
 • Innan elementet sätts på plats läggs tätningsband ut eller monteras längs elementets kanter. Montage på kilar kan förekomma. Mot betong används plastkilar. 
 • Elementet passas in i markerat läge i sid- och höjdled. Fogen till anslutande element i sidled ska ha rätt bredd. Vid inpassningen av elementet tillses att tätningsbandet inte skadas. 
 • Elementet strävas mot grund eller bjälklag på föreskrivet sätt. Det fixeras slutgiltigt när elementet placerats i lod. Först därefter kan kranen släppa elementet. 
 • Saknas monteringsanvisningar kan följande uppgifter tjäna som riktlinjer för tillfälliga stämp:
  - två skruvstämp fästs med så kallad fransk skruv i element, i fönstersmyg eller mot regel, och knapar
    i betongplattan
  - knapar fästs i betongplattan med minst 12 mm expanderande skruv 
 • Elementen skyddade mot nederbörd och sol.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Elementet ska vara permanent fixerat i stommen på föreskrivet sätt. 
 • Elementet ska vara tätat mot angränsande byggdelar. 
 • Elementets tillfälliga strävning ska vara utförd på föreskrivet sätt. 
 • Elementens provisoriska väderskydd ska vara fixerade.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller AMA Hus:s krav på toleranser. 
 • Att elementen är strävade enligt handlingarna. 
 • Att monteringen är utförd inom uppställda toleranser. 
 • Att fogarna är korrekt tätade. 
 • Ytfuktkvoten på trävirket får vara högst målfuktkvot 16 % före inbyggnad. Fuktkvoten bör mätas i trävirke som ansluter mot betongbjälklaget. 
 • Fungerande väderskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok