Svenskt Trä Logo

Montering av bjälklagselement

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Bjälklagselement av trä används huvudsakligen i prefabricerad trähusbebyggelse.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan. 
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Elementets upplagsytor är horisontella och har godkänd ytjämnhet enligt handlingarna. Om inget annat föreskrivs får avvikelsen från horisontalplanet vara högst ±1 mm/m. Ytjämnheten hos upplaget bör motsvara brädriven betong. 
 • Upplagsytan ska vara rengjord och fri från is och snö. 
 • Kran med tillräcklig kapacitet ska finnas tillgänglig. Elementen är försedda med lyftstroppar enligt handlingarna.

Material

 • Elementen ska förvaras på underslag minst 300 mm över mark och vara skyddade mot nederbörd genom ventilerad täckning. De kan också monteras direkt från lastbil. 
 • Fuktkvoten i ingående trävirke ≤ målfuktkvot 16 %. 
 • Tätningsmaterial och fästdon enligt handlingarna.

Arbetsmoment

 • Montering av element bör inte ske vid stark blåst på grund av risken för personskada och skador på elementet. 
 • Innan elementet sätts på plats läggs tätningsband ut och monteras på elementets kantsidor. Montering på kilar kan förekomma. Mot betong används lastkilar. Tätningen sker då genom att fogen fylls med till exempel fogskum. 
 • Elementet lyfts på plats och passas in i markerat läge. Fogen till anslutande element i sidled ska ha rätt bredd. Vid inpassningen av elementet tillses att tätningsbandet inte skadas. 
 • När alla element i bjälklaget har lagts på plats kan vissa justeringar behöva göras. Först därefter kan den slutgiltiga fixeringen av elementen ske. 
 • Bjälklagselementen förbinds inbördes och med underliggande stomme på föreskrivet sätt. 
 • Bjälklaget skyddas mot nederbörd och sol.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Fogar mellan elementen ska vara utan nivåskillnader. 
 • Elementen får i fogarna inte kunna röra sig oberoende av varandra. 
 • Elementet ska vara permanent fixerat i stommen på föreskrivet sätt. 
 • Elementet ska vara tätat mot angränsande byggdelar. 
 • Bjälklagets provisoriska väderskydd ska vara fixerat.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Att monteringen är utförd inom uppställda toleranser. 
 • Att fogarna är korrekt tätade. 
 • Att fuktkvoten i ingående trävirke är ≤ målfuktkvot 16 %. Fuktkvoten bör mätas i trävirke som ansluter mot betongbjälklaget. 
 • Fungerande väderskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok