Svenskt Trä Logo

Resning av regelvägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2018-11-26

Resning av regelvägg i lösvirke liknar montering av bärande ytterväggselement med den skillnaden att regelverket tillverkas på plats. Efter resning kompletteras regelverket med beklädnader, eventuell isolering, installationer och så vidare.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan. 
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Väggens upplagsyta är horisontell och har godkänd ytjämnhet enligt handlingarna. Om inget annat föreskrivs får avvikelsen från horisontalplanet vara högst ±1 mm/m. Ytjämnheten hos underlaget bör motsvara brädriven betong. 
 • Upplagsytan ska vara rengjord och fri från is och snö.

Material

 • Konstruktionsvirke till reglar, antingen som lösvirke i fallande längder eller som färdigkapat virke. 
 • Virket ska förvaras skyddat mot nederbörd och sol. 
 • Tätningsmaterial, fästdon, stöttor enligt handlingarna. 
 • Fastställ väderskyddsutförande.

Arbetsmoment

 • Resning av vägg bör inte ske vid stark blåst på grund av risken för personskada och skador på byggdelarna. 
 • Arbetet kan med fördel börja från hushörn med en kortare väggdel. 
 • Syll och hammarband kapas lika långa och på båda märks ut var reglarna ska vara placerade. 
 • Spika ihop en så kallad grind av syll, hammarband och reglar. Snedsträvor monteras för att hålla grinden i vinkel. De ersätts i senare skede med väggens permanenta stabilisering. 
 • Knapar för snedsträvorna fästs i plattan eller bjälklaget på föreskrivet sätt. 
 • Innan grinden reses läggs tätningsband ut och fästs på väggens kantsidor. Montering på kilar kan förekomma. Mot betong används plastkilar. Tätningen sker då genom att fogen fylls med till exempel fogskum. 
 • Grinden reses för hand och strävas enligt handlingarna. 
 • Saknas monteringsanvisningar kan följande uppgifter tjäna som riktlinjer:
  - två strävor 45x95, längd cirka 4 m, lägst sort G4-2
  - två knapar fästs i betongplattan med minst 12 mm expanderbult
  - strävorna spikas i element och knapar med 4 trådspikar 100-3,4 i vardera änden. 
 • Väggen passas in i markerat läge i sid- och höjdled. Fogen till anslutande väggar i sidled ska ha rätt bredd. Väggenheterna spikas samman genom skråspikning med trådspik 100-3,4 centrumavstånd 300 mm. 
 • Regelvägg skyddas mot nederbörd och sol.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Väggens överkant ska vara horisontell. Tillåten avvikelse ±1 mm/m. 
 • Väggen ska vara permanent fixerad i stommen på föreskrivet sätt. 
 • Väggen ska vara tätad mot angränsande byggdelar. 
 • Väggens tillfälliga strävning för vindstabilitet före definitiv inbyggnad ska vara utförd på föreskrivet sätt. 
 • Väggens provisoriska väderskydd ska vara fixerat.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Att väggen är strävad enligt handlingarna. 
 • Att arbetet är utfört inom uppställda toleranser. 
 • Att fogarna är korrekt tätade. 
 • Att fuktkvoten i ingående trävirke är ≤ målfuktkvot 16 % vid inbyggnad. Fuktkvoten bör mätas i trävirke som ansluter mot betongbjälklaget. 
 • Fungerande väderskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok