Svenskt Trä Logo

Montering av förtillverkade takelement

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Monteringen av förtillverkade takelement kan ske av leverantören eller av denne anlitad underentreprenör.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmontage enligt kontrollplan. 
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Förtillverkade takelement monteras med kran som har tillräcklig lyftkapacitet och räckvidd. Uppgifter om elementens vikt erhålls från tillverkaren. 
 • Elementen levereras liggande och är i kanterna försedda med lyftstroppar. 
 • Elementen kan monteras direkt från transportbil eller vara transporterade från upplagsplats inom området. 
 • Innan monteringen påbörjas kontrolleras takets mått. 
 • Erforderliga  skyddsanordningar ska finnas tillgängliga.

Material

 • Elementen är vanligen inte helt färdiga, de behöver kompletteras med ytskikt. 
 • Fästdon, tätningsmaterial enligt handlingarna. 
 • Fuktkvoten i ingående trävirke är ≤ målfuktkvot 16 %.

Arbetsmoment

 • Arbetet bör inte ske vid stark blåst på grund av risken för personskada eller skador på elementen. 
 • Elementen ska transporteras hängande i lyftstropparna. 
 • Innan elementet monteras placeras tätningsband på upplagsytorna, anslutande element eller på elementets kanter. 
 • Elementen lyfts på plats och passas in på markerat läge. 
 • Fogen till anslutande element ska ha rätt bredd. Vid inpassningen ska man se till att tätningsbanden inte skadas. 
 • När alla element i taket har lagts på plats kan vissa justeringar behöva göras. Först därefter kan den slutgiltiga fixeringen av elementen ske. 
 • Taket förbinds med underliggande stomme på det sätt som handlingarna föreskriver. Elementen binds också samman inbördes.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Taket blir en jämn yta med alla skarvar lika stora. 
 • Taket är förankrat i stommen på föreskrivet sätt. 
 • Taket är helt intäckt och är korrekt tätat. 
 • Taket är tätat mot anslutande byggnadsdelar. 
 • Takets provisoriska väderskydd är fixerade.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Att fogar och anslutningar är korrekt tätade. 
 • Att taket är korrekt förankrat. 
 • Att fuktkvoten i ingående trävirke är ≤ målfuktkvot 16 %. 
 • Fungerande väderskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok