Svenskt Trä Logo

Resning av stommar av limträ

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2018-11-26

För resning av stommar av limträ har tillverkarna utarbetat egna anvisningar. Särskilt utbildade entreprenörer finns att anlita. Stommar av limträ kan också köpas färdigmonterade på plats.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan. 
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Grunden är inmätt i plan och höjdläge. 
 • Placeringen för bärverket är utsatt. Alternativt är infästningsbeslagen ingjutna och deras placering kontrollerad. 
 • Infästningspunkterna ska vara rengjorda samt fria från is och snö. 
 • Uppställningsplatser för kranar samt vägar ska vara iordningställda och ha tillräcklig bärighet. 
 • Kranutrustning med tillräcklig lyftkapacitet och hävare ska vara tillgänglig. Uppgifter om lyftbehov erhålls från limträtillverkaren.

Material

 • Elementen monteras normalt direkt från transportbil. Lagring av element på byggplats bör undvikas. 
 • Lyftstroppar, beslag, stag, stöttor och så vidare enligt handlingarna. 
 • Elementen bör inte beträdas på de sidor som kommer att bli synliga på grund av risk för skador och nedsmutsning. 
 • Skyddsemballage bör sitta kvar så länge som möjligt. Om kondens befaras innanför emballaget bör detta avlägsnas så att eventuell kondensfukt kan avgå.

Arbetsmoment

 • Montering av element bör inte ske vid stark blåst på grund av risken för personskada och skador på elementen.  
 • Uppgjord plan för monteringen ska följas. 
 • Vid montering är det viktigt att se till att säkerheten inte äventyras. 
 • Använd breda stroppar vid kranlyft och skydda limträelementens kanter med plåtvinklar eller annat kantskydd så att inga lyftmärken uppkommer.
 • Se till att arbetshandskar, stroppar och andra lyftdon är fria från smuts.
 • Monteringen ska ske i lod och varje del ska vara stabilt stagad innan den får släppas av den lyftande kranen. 
 • Lyft ska ske enligt anvisning så att till exempel vippning inte tillåts uppkomma. 
 • Höga balkar kan behöva styras vid upplagen och strävas i spannet för att inte vippa. 
 • Efter varje moment kontrolleras att montaget sker i lod och nivå och att de monterade stomdelarnas läge inte rubbats. 
 • Arbetet avslutas varje dag i ett säkrat läge. 
 • Elementen skyddas mot nederbörd och sol.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Stommen är monterad på de nivåer som föreskrivs i handlingarna. 
 • Stommen är permanent fixerad på föreskrivet sätt. 
 • Stommen är strävad på föreskrivet sätt. 
 • Stommens provisoriska väderskydd är fixerat.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Att limträdelarna uppfyller normernas kvalitetskrav. Hållfasthetsklass ska överensstämma med handlingarna. 
 • Att stommen är strävad enligt handlingarna. 
 • Att stommen är monterad i lod. 
 • Att stommen är monterad på rätta nivåer. 
 • Att monterade element är rengjorda från smuts. 
 • Att samtliga infästningar är korrekt utförda enligt handlingarna. 
 • Fungerande väderskydd.

Se föreläsning:
"Praktiskt montage av limträ- och KL-träkonstruktioner", Pelle Olsson, Montagechef, Martinsons Byggsystem KB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä, Stockholm 13 november 2018.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok