Svenskt Trä Logo

Resning av takstolar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan. 
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Väggarna som ska bära takstolarna är korrekt stagade mot horisontalkrafter och fixerade i lod. 
 • Upplagsytorna ska vara rengjorda och fria från is och snö. 
 • Kranutrustning med tillräcklig lyftkapacitet och räckvidd finns tillgänglig. Uppgifter om vikt kan erhållas av takstolsleverantören.

Material

 • Takstolarna kan vara förtillverkade eller tillverkade på byggplatsen. 
 • Takstolarna ska förvaras stående på bockar under upplagspunkterna (inte vila på tassarna) och vara skyddade mot nederbörd och sol. Takstolarna kan också monteras direkt från lastbil. 
 • Takstolarna ska lagras och hanteras så att knutplåtarna inte skadas. 
 • I många fall är gaveln ett ytterväggselement som monteras samtidigt med takstolarna. 
 • Fästdon och stöttor enligt handlingarna.

Arbetsmoment

 • Montering bör inte ske vid stark blåst på grund av risken för personskada eller skador på takstolarna. 
 • Innan resningen påbörjas markeras takstolarnas lägen på hammarbanden. Eventuella takstolsinfästningar sätts fast innan monteringen börjar. 
 • Första takstolen lyfts på plats och hålls vertikalt med hjälp av kranen. Snedsträvor spikas fast i takstolen och i sned riktning ner mot hammarbandet. Fixering ker även vid upplag. 
 • Dimensioner hos strävor och spik ska framgå av handlingarna. 
 • Om monteringsanvisningar saknas kan följande uppgifter tjäna som riktlinjer:
  - två strävor 45x95, längd cirka 4 m, lägst sort G4-2
  - strävorna spikas i takstolar och hammarband med 2 st trådspik 100-3,4 i vardera änden. 
 • Övriga takstolar inklusive gavelelement fixeras därefter genom strävor till den första. Takstolarna fixeras med sneda strävor i båda riktningarna. 
 • Direkt efter resningen kan inbrädning av yttertaket påbörjas. De tillfälliga snedsträvorna kan då successivt ersättas av inbrädningen, om denna har tillräckligt stabiliserande funktion. Om avsträvningen ska ske på annat sätt, till exempel genom krysstag, ska dessa anbringas före inbrädningen. 
 • Takstolarna skyddas mot nederbörd och sol.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Takstolarna ska vara monterade i lod och i plan. 
 • Takstolarna är parallella och monterade på angivet centrumavstånd. 
 • Takstolarnas provisoriska väderskydd ska vara fixerat.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Att takstolarna är parallella, vertikala och placerade på rätt centrumavstånd. 
 • Att fuktkvoten i ingående trävirke är ≤ 18 % före inbyggnad. 
 • Att samtliga knutplåtar är oskadade och korrekt förbundna med takstolsvirket. 
 • Att takstolarna är förankrade på föreskrivet sätt. 
 • Fungerande väderskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok