Svenskt Trä Logo

Läggning av undergolv av skivor

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Flytande undergolv av träbaserade skivor, såsom spånskivor, plywood eller träfiberskivor, läggs på underlag av betong eller lättbetong. Ibland läggs sådana undergolv även på underlag av trä eller befintlig golvbeläggning.

Under ett flytande undergolv läggs vanligen ett utjämnande mellanlägg, till exempel korksmulepapp eller liknande.

Undergolv av skivor ska utgöra underlag för golvbeläggning.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan.
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Klimatet i rummet vid läggningen stämmer överens med angiven fuktkvotsklass för skivorna.

Material

 • Golvskivorna ska vara av angiven sort.
 • Mellanläggsskikt av korksmulepapp eller dylikt mellan underlag och undergolv.

Arbetsmoment

 • Skivorna läggs vanligen i rummets längdriktning.
 • Rummets bredd mäts upp. Passbitarna, det vill säga de yttre raderna, bör ha ungefär samma bredd.
 • Mellanläggsskiktet rullas ut och den första raden skivor läggs rakt efter snöre.
 • Skivorna läggs ut flytande och limmas mot varandra i de falsade fogarna enligt tillverkarens anvisningar.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Undergolvet ska vara fritt från springor.
 • Golvet får inte knarra eller svikta.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Att golvet har föreskriven jämnhet.
 • Att golvet inte knarrar eller sviktar.
 • Att tillräckliga rörelsefogar finns längs väggar och genomföringar.
 • Att fuktvoten hos golvskivorna är 10 ± 2 %.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok