Svenskt Trä Logo

Läggning av undergolv av trä

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Undergolv av trä läggs på golvreglar eller golvbjälkar. Trägolvet utgör underlag för annan beläggning.

Ytskikt av bräder, massiva bräder eller lamellbräder, behandlas under Invändiga ytskikt.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan.
 • Reglarna eller bjälkarna har jämn översida och acceptabel rakhet. Eventuella ojämnheter kan behöva hyvlas bort eller byggas upp.
 • Golvbjälkarnas översida får inte innehålla vankant.
 • Klimatet i rummet vid läggningen stämmer överens med angiven fuktkvotsklass hos golvet.

Material

 • Golvbräderna ska vara av angiven sort. Bredd högst 113 mm.
 • Golvbräderna ska ha en fuktkvot som stämmer överens med föreskriven fuktkvotsklass. Ska undergolvet täckas med lamellgolv, mattor eller plattor får fuktkvoten vara högst 12 %. Detta är viktigt för att undvika knarr.
 • Golvet spikas med 75-2,8 mm dyckert eller 62 mm specialskruv med borrspets om inget annat anges.
 • Dyckert eller specialskruv spikas respektive skruvas dolt. Synlig spikning kan accepteras om kamspik används.

Arbetsmoment

 • Mät golvytan och kontrollera om passbräder kommer att behövas.
 • Normalt börjar läggningen vid yttervägg.
 • En rörelsefog på cirka 2 mm/m eller cirka 10 mm lämnas mellan väggen och första brädan.
 • I fogen placeras kilar. Kontrollera rakheten med snöre.
 • Den första brädan toppspikas/skruvas så nära väggen som möjligt och dessutom dolt i fjädern i varje bjälke/regel.
 • Bräderna drivs samman och spikas dolt med en spik/skruv i varje bjälke/regel.
 • Bräderna ska ligga dikt an mot bjälkarna för undvikande av knarr.
 • Bräderna skarvas över bjälke. Skarvarna ska förskjutas.
 • Sista brädan tillpassas så att fogen mot vägg blir 2 mm/m eller cirka 10 mm. Den spikas uppifrån nära väggen.
 • Efter golvläggning tas kilarna mot väggarna bort.
 • Läget för tomrör märks ut.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Springor av begränsad storlek kan godtas om de är jämnt fördelade över golvytan.
 • Rörelsefogar längs väggar och genomföringar ska ha tillräcklig bredd för att ge golvet rörelsemån.
 • Golvet ska ha en ytjämnhet inom toleranserna.
 • Golvet får inte knarra.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Att golvet har acceptabel jämnhet.
 • Att golvet inte knarrar.
 • Att fuktvoten i golvbräderna är ≤ 12 %.
 • Att springorna intill väggar och rör inte understiger 10 mm.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok