Svenskt Trä Logo

Montering av icke bärande ytterväggselement

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Icke bärande ytterväggslement kan vara tillverkade på fabrik eller på plats på bjälklaget och resas manuellt. I det senare fallet kan det vara en fördel att alla ingående material levereras direkt in på bjälklaget.

Fabrikstillverkade element levereras vanligen stående och är i överkant försedda med lyftstroppar.

Montering av icke bärande ytteväggselement
Bild 1. Icke bärande ytterväggar i flerbostadshus.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan. 
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Anslutningsytorna hos anslutande väggar är lodräta och hos anslutande bjälklag horisontella, eventuella avvikelser inom godtagbara toleranser. 
 • Anslutningsytorna ska vara rengjorda samt fria från is och snö. 
 • Kran med tillräcklig kapacitet ska finnas tillgänglig. 
 • Körbar väg fram till avsedd avlyftningsplats ska finnas. 
 • Det är till fördel från byggfuktsynpunkt om elementets översida är täckt med en plastremsa som kan fungera som tillfälligt fuktskydd till dess fasadbeklädnaden är klar. 
 • Eventuell täckning av fönster- och dörröppningar med plastfilm är hel. 
 • Erforderliga skyddsanordningar ska finnas på plats.

Material

 • Elementen ska förvaras stående i häckar eller på underslag och vara skyddade mot nederbörd genom täckning. De kan också monteras direkt från lastbil. 
 • Tätningsmaterial och fästdon enligt handlingarna. 
 • Fuktkvoten i ingående trävirke är ≤ målfuktkvot 16 %.

Arbetsmoment

 • Montering av element bör inte ske vid stark blåst på grund av risken för personskada och skador på elementen. 
 • Elementet passas in mitt i öppningen på avsedd plats i läge och höjd. 
 • Avståndet till anslutande stomme fixeras med hjälp av kilar. Fogarna ska ha rätt bredd runt om. 
 • Elementet justeras i lod och våg. 
 • De till elementet hörande fästdonen fästs i anslutande stomme på föreskrivet sätt. 
 • Fogen mellan element och stomme tätas på föreskrivet sätt. 
 • Elementen skyddas mot nederbörd och sol.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Elementet ska vara permanent fixerat i stommen på föreskrivet sätt. 
 • Elementet ska vara tätat mot angränsande byggnadsdelar. 
 • Elementens provisoriska väderskydd ska vara fixerade.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Att monteringen utförts inom uppställda toleranser. 
 • Att elementet är fixerat i stommen på föreskrivet sätt. 
 • Att fogarna och anslutningarna mot angränsande byggdelar är korrekt tätade. 
 • Att fuktkvoten i ingående trävirke är ≤ målfuktkvot 16 %. 
 • Fungerande väderskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok