Svenskt Trä Logo

El

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Elinstallation i ett flerfamiljshus ställer betydligt större krav på projektering och systemsamordning än installationen i ett småhus.

Det är i första hand ledningarna fram till varje lägenhets gruppcentral som kräver noggrann projektering. Dessa ledningar har en diameter av cirka 25 mm.

Det kan bli många utgående ledningar från ett gemensamt mätarrum om alla lägenheters elmätare placeras i detta. Även böjradier kan ställa till problem i bjälklag och i övergångar mot tunnare ej bärande väggar. Lösningar med elmätarcentraler i trapphuset på varje eller vartannat våningsplan är vanliga och reducerar antalet matarledningar. Det vertikala el-schaktet till mätarcentralerna kan vara öppet från entréplan till översta våningen om det brandtekniskt projekteras som en del av trapphuset – en brandcell. Därmed ställs heller inga krav på brandklassning av dörren till schaktet.

Anslutning av lägenhet

Lägenhetens gruppcentral ansluts till elmätarskåpet. Gruppcentralen bör placeras så centralt som möjligt i lägenheten och inte vid en lägenhetsskiljande vägg – av ljud- och brandskäl.

Kanalisering inom en lägenhet från gruppcentralen vållar inga problem i ett hus med trästomme eftersom ett brandisolerande undertak – eller ett uppreglat golv – alltid finns att tillgå.

Det bör påpekas att det inte längre finns något krav på att elledningar i vägg ska dras i skyddsrör. Skyddsrör används dock fortfarande regelmässigt men är det någonstans man kan acceptera dragning utan skyddsrör är det i träväggar. Där finns inga skarpa kanter – som på stålreglar – som kan skada kabeln vid genomdragning. Dessutom finns en speciell innerväggsregel med hålrum för dragning av kabel.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok