Svenskt Trä Logo

Lättbygg - slutna element

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Denna byggteknik är den som vanligen används för prefabricerade småhus. Det finns dock flera skillnader mellan att använda tekniken för småhus och för flerbostadshus.

Produktionstiden fram tills att huset har ett tätt tak är oftast avsevärt längre för ett flerbostadshus, installationerna är mycket mer omfattande och knutpunkterna mellan elementen måste kunna föra över större krafter än i småhusen, framför allt för stabilisering mot horisontalkrafter.

Den mest använda varianten av detta sätt att bygga flervåningshus är att använda isolerade väggelement, eventuellt med diffusionsspärr monterad i fabrik, och komplettera med ett platsbyggt isolerat installationsskikt på insidan. På samma sätt levereras bjälklagen färdiga sånär som på undertaket som byggs efter att installationerna gjorts på plats. De platsbyggda skikten på väggar och i tak medger enkel infästning och utrymme för installationer som inte behöver integreras i de prefabricerade elementen.

Byggtekniken ställer stora krav på väderskyddet eftersom träelementen innehåller isolering.

Projekteringsaspekter

Spännvidder samt bjälklags- och väggtjocklekar

Samtliga bjälklagstyper som beskrivs när det gäller projekteringsaspekter för Lättbygg – platsbygg/öppna element kan användas i kombination med slutna väggelement. Väggkonstruktionerna är också likartade, åtminstone i fråga om tjocklekar. Uppbyggnaden blir dock ofta något annorlunda med ett inre installationsskikt på ytterväggar.

Följande ungefärliga tjocklekar för de olika byggnadsdelarna i flerbostadshus med lättbyggnadsstomme och slutna element kan antas vid projekteringens inledning:

Byggnadsdel Ungefärlig tjocklek i mm
Yttervägg med träpanel eller puts

300

Yttervägg med skalmur av tegel 400
Icke bärande vägg 100
Bärande ej lägenhetsskiljande vägg 200
Lägenhetsskiljande vägg, icke bärande 250–300
Lägenhetsskiljande vägg, bärande 350
Lägenhetsskiljande bjälklag (< 6,5 m spännvidd) 350–450
Lägenhetsskiljande bjälklag (6,5-12 m spännvidd) 500–700

Tabell 1. Ungefärliga tjocklekar för byggnadsdelar i flerbostadshus med lättbyggnadsstomme och slutna element.

Förankring av element

Slutna element kräver en annan knutpunktsutformning än öppna element för att kunna överföra krafter genom knutpunkterna. En variant som ofta används är att utföra elementkanterna som en "spont" där syllen och kantregeln delas i tre delar, varav mittdelen fästes på angränsande element eller på bjälklaget som spontens "fjäder", se figur. Förankringen mellan elementen kan sedan enkelt åstadkommas med hjälp av skruv från elementens insida.

Lättbygg - slutna element
Bild 1 och 2. Knutpunkter med "spont" i de slutna elementens kanter.

Alternativt kan infästning ske med vinkelbeslag om påbyggnad sker med ett installationsskikt på ytterväggens insida. Ytterligare ett alternativ är skråskruvning med skruvar som kan skruvas in i elementet. Det förekommer också mellanformer mot öppna element där elementens kanter lämnas öppna, det vill säga utan inre skivor, diffusionsspärr och eventuellt också isolering. Då förloras dock en avsevärd del av prefabriceringsvinsten.

Lättbygg - slutna element
Bild 3 och 4. Knutpunkter med skråskruvning respektive vinkelbeslag.

Produktionsaspekter

Prefabricerade slutna träelement levereras till arbetsplatsen antingen i täckta fordon eller i noggrant intäckta buntar. Valet påverkas av hur montagearbetet på plats ska ske och möjligheten att mellanlagra elementen före montage.

Generellt bör montage ske direkt från fordon men detta kan påverkas både av väder och arbetsplatsens bemanning och utrustning. Vid mellanlagring är det väsentligt att denna är planerad så att utrymme och väderskydd finns på plats.

Montage sker med kran. Elementen har från fabrik försetts med lyftöglor. Väggelement stabiliseras provisoriskt med stag. Det är gynnsamt för både statiken och väderskyddet att montera bjälklaget ovanpå direkt efter väggarna.

Montagetiden varierar med både höjd och utrustning men en tumregel kan vara cirka 25 element per dag.

Fuktsäkring

När man bygger med slutna element kan det ta från flera dygn upp till flera veckor att montera ett flervåningshus till och med tätt tak. Man måste därför redan från början ha en förberedd lösning för att skydda de slutna elementen mot nederbörd och vatteninträngning under montageskedet före taktäckning. Det är mycket viktigt eftersom elementen i allmänhet vare sig kan kontrolleras eller torkas ut. Det finns ett antal möjliga sätt att lösa detta.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok