Svenskt Trä Logo

Öppningar i träkonstruktioner

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Öppningar kan göras i träkonstruktioner utan större komplikationer.

I icke bärande väggar behöver endast egenvikten hos konstruktionen över öppningen avväxlas. I bärande konstruktioner, såsom tak, bjälklag och väggar, kan större laster behöva avväxlas. Det kräver tillgång till konstruktionshöjd och medför koncentration av laster längre ned i stomsystemet.

Tak och bjälklag

Långsträckta öppningar i tak eller bjälklag tas enklast upp så att öppningens längdriktning blir parallell med bärverket. Öppningen tvärs bärverket kräver avväxlingar och ger lastkoncentrationer.

Mindre öppningar än 600 mm kan normalt tas upp mellan bärverken och skapar därför inga svårigheter.

Öppningar på 600–1800 mm medför vanligen att ett eller två bärverk behöver avväxlas. Detta innebär att intilliggande bärverk blir hårdare belastade men detta kan vanligen klaras genom dubbleringar.

Öppningar större än 1800 mm kan behöva utredas i ett tidigt skede med hänsyn till de lastkoncentrationer som uppkommer.

Öppningar i träkonstruktioner
Bild 1. Öppning i bjälklag. Vinkelrätt mot bjälkriktningen.

Öppningar i träkonstruktioner
Bild 2. Öppning i bjälklag. Parallellt med bjälklagriktningen.

Väggar

I icke bärande väggar behöver endast egenvikten hos konstruktionen över öppningen avväxlas. För att överbrygga öppningar i väggar för till exempel fönster anordnas en avväxlingsbalk mellan öppningens överkant och bjälklag eller tak. Balken brukar byggas in i väggen. Vid normala höjder till fönsteröverkant, 2 100 mm, och rumshöjder, 2 400–2 700 mm, blir den tillgängliga höjden för avväxlingsbalken minst cirka 300 mm. Om även bjälklagets tjocklek utnyttjas blir höjden minst cirka 600 mm. Med sådana konstruktionshöjder kan öppningar på minst 2 400 respektive 3 600 mm tas upp.

En förutsättning för dessa mått är att inga stora koncentrerade laster ska tas upp. Fönstren i en bärande yttervägg bör därför placeras ovanför varandra. Vid den slutgiltiga utformningen måste – utöver bärförmågan – även deformationerna hos avväxlingen beaktas så att inte fönsterrutorna skadas på grund av alltför stor nedböjning hos avväxlingsbalken.

För öppningar för dörrar i bärande innerväggar kan samma måttvärden gälla som för öppningar för fönster i ytterväggar.

För öppningar mellan rum tvärs genom bärande innerväggar behöver särskilda avväxlingar utföras. Om man väljer synliga avväxlingar brukar dessa utföras som limträbalkar med cirka 300 mm höjd vid normal rumsbredd, 3 600 mm. Väljs en dold avväxling brukar den göras av stålbalk som ges samma höjd som bjälkarna i överliggande bjälklag. Största öppning blir även i detta fall cirka 3600 mm. De koncentrationer av laster, som upplagen för dessa avväxlingsbalkar ger, måste föras ned direkt till grunden utan ytterligare avväxlingar.

Hallbyggnader

I hallbyggnader brukar öppningarna samordnas med primärstommen så att avväxlingar inte behöver utföras. Öppningar i tak för överljus eller rökluckor tas vanligen upp genom att sekundärbärverket avväxlas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok