Svenskt Trä Logo

Tekniska egenskapskrav

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-10-29

Tidigare fanns lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk med mera, Byggnadsverkslagen (BVL). Lagen upphävdes 2011 genom den nya Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL, och kraven överfördes till PBL.

Byggnadsverks tekniska egenskaper återfinns i 8 kap 4 § PBL. Byggnadsverk ska uppfylla väsentliga egenskapskrav i fråga om bärförmåga, brandsäkerhet, hänsyn till hygien, hälsa och miljö, skydd mot buller med mera under en ekonomiskt rimlig livslängd och med normalt underhåll. Totalt är det 11 punkter.

Tidigare fanns förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk med mera, Byggnadsverksförordningen (BVF) som innehöll föreskrifter för tillämpningen av BVL. BVF upphävdes 2011 och den nya Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), PBF, innehåller nu föreskrifter för tillämpningen av PBL.

Boverkets Byggregler (BBR) innehåller föreskrifter och allmänna råd för att uppfylla bland annat denna lag (PBL) och förordning (PBF). Eurokoderna utgör tillsammans med nationella val i Boverkets föreskriftsserien EKS ett system som är de svenska konstruktionsreglerna för byggnader, med hänvisningar till PBL och PBF.

Lagens 11 punkter

 1. Bärförmåga, stadga och beständighet.
 2. Säkerhet i händelse av brand.
 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.
 4. Säkerhet vid användning.
 5. Skydd mot buller.
 6. Energihushållning och värmeisolering.
 7. Lämplighet för det avsedda ändamålet.
 8. Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
 9. Hushållning med vatten och avfall.
 10. bredbandsanslutning, och
 11. laddning av elfordon.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan