Svenskt Trä Logo

Altaner, balkonger och yttertrappor

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-24

Altaner och balkonger är utsatta delar av en byggnad och ska dessutom uppfylla vissa krav från säkerhetssynpunkt. Regelbunden kontroll och underhåll erfordras.

Altaner och balkonger

Underhållet av altaner och balkonger av trä omfattar partiellt utbyte av trävirke, som skadats genom mekanisk åverkan eller av långvarig kontakt med fukt (rötskadat). En skada bör utredas och åtgärder bör vidtas så att den inte upprepas.

Underhållsmålning av altaner och balkonger samordnas med övrig utvändig underhållsmålning.

Trall och trädäck

Trall är en vanlig beläggning utomhus. Materialet är ofta impregnerat trävirke, som kan behöva regelbunden översyn med hänsyn till brott i trävirket och förekomsten av missfärgande svamp. Det är särskilt vanligt med brott om trall är underdimensionerad (vid centrumavstånd < 600 mm mellan bärreglar eller bjälkar bör minst 28 mm trall användas). Man bör dessutom vara uppmärksam på infästningar med spik och byggbeslag.

Med hänsyn till halkrisken på trall är en ohyvlad ytstruktur att föredra, åtminstone i offentliga miljöer. Risken för halka kan dock inte uteslutas ens med ohyvlat trävirke, särskilt i samband med lövfällning, algangrepp, töväder och efterföljande påfrysning. I dag förekommer även spårad trall, där översidan innehåller infrästa spår. Denna typ av trall är vanlig utomlands och börjar få insteg även i Sverige.

Trädäck på mark kan regelbundet behöva ytbehandlas med en penetrerande olja innehållande fungicider för att motverka missfärgning, minska uppfuktning och för att förhindra uttorkning av trävirket. Om någon trall behöver bytas ut ska föreskrifter från Kemikalieinspektionen, KEMI, beaktas när det gäller användning av träskyddsbehandlat virke.

Rengöring med hjälp av högtryck rekommenderas med hänsyn till att det är vanligt med påväxt av missfärgande svamp eller alger. Men detta måste göras med viss försiktighet på grund av risk för skador på träytan. Behovet av rengörning av trallvirke ökar på platser där virket inte utsätts för uttorkning genom sol och vind.

Yttertrappor och trappräcken

Yttertrappor, trappräcken och andra permanenta utomhuskonstruktioner av trä måste ses över regelbundet med hänsyn till de krav som ställs från säkerhetssynpunkt.

Trappor och trappräcken är i regel byggda med impregnerat trävirke. Under förutsättning att det är kvalitetskontrollerat har sådant virke ett effektivt skydd mot angrepp av rötsvampar.

De bärande delarna bör vara dimensionerade för aktuell belastning. Spik, skruv och byggbeslag bör vara av syrafast rostfritt stål eller varmförzinkat stål eller ha minst motsvarande korrosionshärdighet.

För att motverka uppfuktning och uttorkning kan trävirket ytbehandlas med en vattenavvisande, penetrerande olja. En sådan olja bör även innehålla fungicider som förhindrar angrepp av missfärgande svamp.

Hållbarheten eller effekten hos en oljebehandling avtar successivt och relativt snabbt - efter ett till två år kan behandlingen så gott som helt ha förlorat sin vattenfrånstötande förmåga och fungicida verkan. Behandling med olja bör upprepas ofta under den första tiden, helst varje år, för att den önskvärda effektiviteten mot uppfuktning och uttorkning ska bibehållas. Oljebehandlingen är dock inte nödvändig för att behålla det impregnerade trävirkets skydd mot röta.

Regelbunden behandling med olja är inte någon garanti mot sprickbildning i trävirket.

Om delar av en yttertrappa behöver bytas ut bör impregnerat trävirke användas. De föreskrifter som reglerar användningen av träskyddsbehandlat virke ska beaktas.

För att minska halkrisken är det lämpligt att använda trallvirke som är spårat på ovansidan. Men denna typ av trall kräver att man rengör spåren ofta. Till vissa filmbildande och täckande färger kan man tillsätta så kallat halkstopp som gör att färgen blir sträv.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok