Svenskt Trä Logo

Grundläggning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-24

Kontrollerad 2019-01-24

Grundläggningsmetoder som används i trähus ger för det mesta god beständighet.

Om grunden utformats med ett gott fuktskydd och dräneringen av regnvatten runt grunden utförts på rätt sätt behövs vanligen inte något löpande underhåll. Däremot är det viktigt att då och då inspektera grunden för att i tid upptäcka om skador uppstår.

De skador som uppkommer orsakas för det mesta av fukt. Tidiga tecken på fukt bör leda till utredning. Skador och minsta tecken på mögel bör åtgärdas snabbt.

Öppen plintgrund och grundplintar 

En plintkonstruktion behöver i regel inte underhållas men bör hållas under uppsikt. Vid minsta tecken på mögel eller liknande bör man ta reda på orsaken, åtgärda den och motverka uppkomst av nya angrepp, till exempel genom fungicidbehandling.

Man bör noga och regelbundet se över allt trä och se till att det hålls torrt för att undvika mögel. Man bör inte använda grunden som lagringsplats.

Plintfundament med plintar och stolpar utgör upplag för en träkonstruktion. Upplaget kan ligga helt oskyddat utomhus, nära mark och ofta med ändträ som kontaktyta, eller skyddat under tak.

Fuktskydd

Trävirke som kommer i kontakt med betong, murverk eller annat fuktsugande material ska avskiljas med en fuktspärr, till exempel grundisoleringspapp eller motsvarande. Ändträ som är nedåtvänt bör grundas med en penetrerande grundolja eller träskyddsprodukt.

För utomhuskonstruktioner bör avståndet mellan ändträ och betong vara minst 50 mm så att ändträet är åtkomligt för underhåll. Plintar ska vara så utformade att regnstänk och smältande snö inte ger onödigt stor fuktbelastning. Marken närmast plintarna bör vara dränerande.

Krypgrunder 

Uteluftsventilerad krypgrund

Det är mycket viktigt att en uteluftsventilerad krypgrund besiktigas varje år. Det kan ske via en lucka i bjälklaget eller i grundmuren. Syftet är att i tid kunna begränsa eventuella angrepp av mögelsvamp. Vid minsta tecken på mögel eller liknande bör saneringsåtgärder vidtas. Ytor bör rengöras och desinficeras. Orsaken till angreppen måste utredas och åtgärder vidtas för att angreppen inte ska upprepas. Om det saknas en heltäckande åldersbeständig plastfolie på marken bör sådan läggas ut för att minska avdunstningen av markfukt.

Om fukthalten blir för hög kan trämaterial som vetter mot ett uteluftsventilerat kryputrymme, främst blindbotten, angripas av missfärgande svamp. Den höga fuktbelastningen kan till exempel orsakas av:

  • att ytvatten läcker in i grunden
  • att man inte förhindrat avdunstningen från marken 
  • att kryputrymmet är bristfälligt genomluftat.

Vissa år kan också ventilationsluften ge ett kraftigt fukttillskott till kryputrymmet och orsaka angrepp av mögelsvamp. Detta gäller främst sommartid.

Dagvatten får inte tillåtas att rinna in. Vatten- och avloppsledningar bör också inspekteras. Träytor som vetter mot marken i en uteluftsventilerad krypgrund kan behöva regelbundet underhåll med ett träskyddsmedel.

Buskar utanför huset bör inte tillåtas växa och breda ut sig så att ventilationen försämras.

Inneluftsventilerad krypgrund

Även en inneluftsventilerad krypgrund bör kontrolleras regelbundet. Detta kan åstadkommas med en lucka i bottenbjälklaget. Luckan ska vara lufttät. Den fria höjden i utrymmet ska vara minst 500 mm. Från praktisk synpunkt bör måttet vara uppemot 800 mm för att underlätta inspektion.

Källargrund

Fuktskyddet är viktigt för att en källare ska fungera. Man bör regelbundet kontrollera att vatten inte trängt in i källaren. Fukt känns ofta igen på unken lukt eller på fläckar på källarväggens insida. Det är vanligt att ett putsskikt spricker och lossnar eller att det uppstår bom mellan puts och grundmur. Färgskikt kan spricka och flagna av. Lokala angrepp av mögelsvamp på färgskikt är inte ovanliga. Om man har en träregelkonstruktion mot en fuktig källaryttervägg eller ett fuktigt källargolv är det förr eller senare risk för angrepp av rötsvamp.

Det enda sättet att komma till rätta med fukt i en källare är att gräva upp utvändigt, dränera om och fuktisolera.

Det finns risk för att dräneringssystem slammar igen eller dagvattenledningar sätts igen. Spolbrunnar bör anordnas så att systemen kan rensas.

Platta på mark

När det gäller underhåll har platta på mark god beständighet om den utformats på rätt sätt och har ett fungerande fuktskydd utvändigt och invändigt så att vatten inte tillåts rinna in i eller under plattan. För att ge ett gott skydd mot radon ska plattan vara lufttät, fri från sprickor och ha lufttäta genomföringar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok