Svenskt Trä Logo

6.7.2 Anslutningar mellan vägg och bjälklag

Publicerad 2017-07-07

Anslutning mellan bärande vägg och bjälklag är den knutpunkt som oftast ska uppfylla ett stort antal funktioner; lastöverföring både vertikalt och horisontellt och samtidigt klara de byggfysikaliska kraven med avseende på täthet, isoleringsförmåga samt brand- och ljudkraven. Principiellt finns det två metoder för knutpunkten mellan bjälklag och vägg, upplagda bjälklag respektive inhängda bjälklag.

Med upplagt bjälklag, se figur 6.17, avses en knutpunkt där bjälklaget är placerat på den bärande väggen. Fördelen med att placera bjälklaget på väggen är framförallt byggbarhet och att vertikal last kommer ner centriskt på den bärande väggen. Bjälklagsplattan av KL-trä läggs upp på den bärande väggskivan av KL-trä. Mellan bjälklaget och väggen monteras en flanktransmissionslist som dimensioneras med avseende på upplagstrycket. Bjälklagsplattan fästs till underliggande vägg med vinkelbeslag eller träskruvar. Antal skruvar och beslag dimensioneras efter de förutsättningar som gäller för byggnaden. Om det erfordras kompletterande skikt för att uppnå brand- och ljudklasser finns möjligheten att det kan ingå i bjälklagsleveransen och enbart mindre kompletteringar krävs då på byggarbetsplatsen. Alternativt kan kompletteringarna för brand och ljud göras helt på byggarbetsplatsen. Beroende på kraven på ljudisolering och ytskikt med mera, kompletteras bjälklagets ovansida i våtrum med golvgips, tätskikt och klinker eller matta, se avsnitt KL-trä och ljud. För andra utrymmen läggs matta eller parkett.

För inhängda bjälklag görs anslutningen så att bjälklaget placeras mellan de bärande väggarna. Bjälkagen bärs upp av speciellt utformade beslag eller på väggen placerad kantbjälke. Fördelen med att använda sig av inhängda bjälklag är att flanktransmissionslister med lägre densitet och bärförmåga kan användas, vilket innebär en kostnadsbesparing. För högre hus med stora vertikala laster kan det vara svårt att finna flanktransmissionslister med tillräcklig bärförmåga. En annan fördel gentemot upplagda bjälklag är att man får mindre trä utsatt för stora vertikala laster vinkelrätt mot fibrerna. För fler exempel på anslutningar, se avsnitt 5.6.

Figur 6.17
Figur 6.17 Principlösning för upplagt prefabricerat bjälklag på yttervägg.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok