Svenskt Trä Logo

Entrétak mot yttervägg - reglar av konstruktionsvirke

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

3D-ritning

Förklaring

 1. Bärande ytterväggsreglar av konstruktionsvirke.
 2. Fasadskiva av mineralull mot vindskydd av papp, film eller skivmaterial.
 3. Eventuell vertikal luftningsläkt/luftspalt, ventilerande och kapillärbrytande.
 4. Spikreglar mot eventuell bakomliggande vertikal luftningsläkt.
 5. Utvändig beklädnad med panelbrädor.
 6. Regel av konstruktionsvirke för skärmtakkonstruktion.
 7. Underlagstak
  av underlagsspont,  sort G4-2.
 8. Droppbleck.
 9. Byggpapp YEP 2500.
 10. Taktäckning av plan, falsad plåt.
 11. Fästreglar (kortlingar) av konstruktionsvirke.

Råd och anvisningar

Ytterväggens vertikala regelverk kan behöva förstärkas och dessutom kompletteras med fästreglar för att kunna ta upp förekommande laster. Krafter från skärmtak överförs till ytterväggens regelverk med träbyggnadsskruv.

Typdetalj

En träbyggnadsteknisk typdetalj för skärmtak mot yttervägg redovisas separat.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok