Svenskt Trä Logo

Fönster i yttervägg – väggreglar av konstruktionsvirke.

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-01-24

3D-ritning

Förklaring

 1. Invändig väggbeklädnad.
 2. Horisontell väggregel, så kallat installationsskikt.
 3. Ångspärr/ångbroms av åldersbeständig plastfilm.
 4. Väggreglar av konstruktionsvirke.
 5. Invändig fönsterbänk.
 6. Smyglist.
 7. Fönsterkarm.
 8. Tätningslist av EPDM cellgummi eller massivgummi.
 9. Drevning av remsor av inplastad mineralull.
 10. Fönsterbleck.
 11. Droppnäsa.
 12. Smygbräda av hyvlat virke.
 13. Foderbräder av hyvlat virke.
 14. Yttre heltäckande isolerskikt.
 15. Vindskydd av diffusionsöppet oorganiskt material.
 16. Spikläkt av dimensionshyvlat virke.
 17. Luftspalt, svagt ventilerande och kapillärbrytande.
 18. Utvändig beklädnad med stående träpanel.
 19. Sekundärtätning.

Råd och anvisningar

Trävirke ska vid inbyggnad ha en ytfuktkvot av högst 18 %. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha lägst motsvarande korrosionsskydd.

Innan fönster monteras ska ångspärr/ångbroms skäras till så att en cirka 200 mm bred remsa lämnas i fönsterhålet. Ångspärr/ångbromsen kläms mellan fönsterkarm och sidostycken eller motsvarande med hjälp av bottningslist av EPDM-gummi. I hörn, där ångspärr/ångbromsen skurits i 45° vinkel, skarvas plastfilmen och kläms med påsalning alternativt av fönsterbänk.
Ett kontinuerligt fästbleck som är perforerat i framkant monteras i princip enligt efterföljande typdetaljer. Innan fönstret monteras utförs sekundär tätning av fönsterhålets botten med tätskiktsduk som dras upp vid hålets sidor och som läggs ut på fästblecket, som i ett senare skede falsas ihop med fönsterblecket.  Fönstret passas in i fönsterhålet med hjälp av kilar. Därefter skruvas fönstrets karmsidostycken i regelverket. Kilar får inte förekomma mellan karmöverstycke och regelverk eftersom vertikala laster inte får överföras till fönstret. Drevning sker utifrån mot bottningslisten. Fästbleck och fönsterbleck ska i ett senare skede falsas ihop.

Det är viktigt att montera droppbleck vid fönstrets överkant så att fönsterkarm och båge skyddas mot regn. Det innebär att blecket bör monteras mot väggregelkonstruktionen innan fasadskiva och vindskydd monteras. Droppblecket monteras mot stödläkt som täcker spalten mellan fönsterkarm och byggnadsstomme.

Fönsterbleck monteras så att dels luftning av ytterväggspanelen medges, dels så att tillräcklig lutning av blecket möjliggörs. Fönsterbleck ska ha lutning minst 14 grader (1:4) och språng minst 40 mm. I vissa fall kan en särskild stödprofil vara befogad för att inte ett långt utskjutande fönsterbleck ska riskera att skadas.

De inre smygbrädorna spikas mot regelverket så att en klämning mot karmsidostycket erhålls. Fönsterfoder eller bottenbräda spikas så att smygbrädans kant döljs. För att ge en bättre ljusspridning till rummet är det önskvärt att smygbrädorna vinklas eller lutas. Om fönstret placeras indraget i fasaden kan det vara en utseendemässig fördel om även de yttre smygbrädorna vinklas.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för yttervägg med fönster och väggreglar av konstruktionsvirke eller lättreglar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok