Svenskt Trä Logo

Undergolv

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-03-27

Bärande undergolv till ett träbjälklag kan vara spontade brädor ofta i kombination med ett tunt skivmaterial, till exempel spån- eller träfiberskiva. Den vanligaste skivan är golvspånskiva, men även plywood och skivor av fanerträ förekommer.

Tunna golvbeläggningar, till exempel av linoleum eller PVC, fordrar ett plant och torrt underlag. Med skivmaterialet kan höga krav på ytjämnhet uppfyllas.

Spontade brädor

Spontade brädor utgörs vanligen av underlagspont, men även slätspont (kallas ibland golvträ) förekommer. Tjockleken hos ett bärande undergolv ska vara minst 22 mm vid ett största centrumavstånd av 600 mm mellan balkarna.

Underlagspont har minst en flatsida rillad, övriga sidor är hyvlade. Den rilllade flatsidan motverkar mikrobiell påväxt och kan ha vankant och ska därför läggas nedåt. Den vanligaste dimensionen till bärande undergolv av underlagspont är 23x95 (VB2055). Träslaget är oftast gran av sort G4–3.

Underlagspont kan spikas eller skruvas dolt eller synligt. Vid synlig spikning bör kamspik användas, vid dold spikning används dyckert, vid skruvning används speciell golvskruv med borrspets för massiva golvbrädor. Brädor skarvas över stöd. Skarvar bör förskjutas inbördes. Mot väggar, pelare, rörgenomföringar och dylikt lämnas en rörelsefog. Underlagsspont finns med eller utan ändspont.

Mellanlägg

Mellan brädor och skiva bör det finnas ett mellanlägg för att motverka mindre ojämnheter. Det finns typer av mellanlägg som dessutom förbättrar stegljudsisoleringen. Vid risk för fukt i underlaget bör man vänta med att lägga ut skivor tills dess underlaget är tillräckligt torrt alternativt avskilja dem med en fuktspärr, till exempel åldersbeständig plastfilm.

Vid mellanlägg av isoleringsmaterial, till exempel hårda skivor av cellplast, bör man välja tjocklek på golvskivan enligt tillverkarens rekommendationer.

Golvskivor – ej bärande

Spån- eller träfiberskivor som undergolv är vanligen falsade eller spontade runt om. Även speciella fogtyper förekommer. På träbjälklag med spontade golvbrädor bör dessa skivor spikas eller skruvas mot underlaget alternativt läggas ut löst (flytande) utan förankring i det bärande undergolvet. De läggs normalt med långsidorna vinkelrätt mot brädorna och limmas i fogarna. Tvärgående fogar förskjuts inbördes. Rörelsefogar bör finnas vid väggar, pelare och rörgenomföringar. Tjocklek på spånskivor är 10 eller 12 mm. Träfiberskivor är vanligen 6 mm.

En speciell gipsskiva, så kallad golvgipsskiva, kan användas som komplement ovanpå ett bärande undergolv av golvspånskivor, spontade brädor eller plywood. Den är glasfiberarmerad och har högre densitet än gipsskivor för vägg. Den lämpar sig som underlag för olika typer av golvbeläggningar, särskilt fogplattor, till exempel naturstensplattor eller keramiska plattor. Golvgipsskivor kan ge förbättrad ljudisolering och ökat brandmotstånd hos ett träbjälklag.

Bärande undergolvsskivor

Till bärande undergolv för träbjälklag tillverkas en speciell typ av spånskiva, så kallad golvspånskiva Typ P6. Den är i regel 22 mm tjock och spontad runt om. Vid särskilda krav beträffande ljudisolering och brandmotstånd används 38 mm spontad golvspånskiva. Golvspånskivor monteras i regel med längdriktningen vinkelrätt mot golvbalkar och med förskjutna tvärfogar samt så att skivorna spänner över minst två bjälklagsfack. Vid kortändar och längs väggar samt vid golvbrunn ska det finnas stöd (kortlingar). Skivorna monteras med lim och skruv (spikning rekommenderas inte).
Skivorna limmas dels mot balkarna, dels mot varandra i sponten. De skruvas synligt. (Om de spikas och om de ska utgöra underlag för tunn golvbeläggning, ska spik försänkas några millimeter så att den kan få krypa upp utan att avteckna sig på det färdiga golvet. Det hålrum som bildas vid försänkningen får därför inte spacklas).

Skruvlimmade golvspånskivor, monterade enligt tillverkarens monteringsanvisningar, ger samverkan med balkarna i ett träbjälklag. Detta får tillgodoräknas vid en dimensionering i bruksgränstillståndet.

Spånskivor för torrt klimat (Typ P6, tidigare V20) får endast användas till träkonstruktioner i klimatklass 1. De får inte utsättas för långvarig eller tillfällig uppfuktning. I de fall man kan räkna med påverkan av fukt, till exempel under byggtiden eller i fritidshus eller i våtrumsbjälklag, ska spånskivor för fuktigt klimat användas (Typ P7, tidigare V313) användas. Till våtrumsbjälklag förekommer ibland även plywood som bärande undergolv.

Princip för montering av golvspånskiva
Bild 1. Princip för montering av golvspånskiva.

Golvbeläggning av trä

Ett bärande undergolv kan utgöra underlag för lamellbrädor och massiva brädor eller stavar. Det kan i princip vara av samma typ som ett bärande undergolv för en golvmatta. Kravet på ytjämnhet är inte lika högt. Underlaget kan vara underlagsspont 23x95 (VB2055) eller 22 mm golvspånskiva med ett mellanlägg av grålumppapp alternativt skumplastfilm anpassad för golvläggning. Där det är motiverat av ljudisoleringsskäl, används andra typer av mellanlägg, till exempel korksmulepapp eller golvgipsskivor.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok