Svenskt Trä Logo

Beständighetsegenskaper

Publicerad 2017-01-17

Limträ är liksom trä en organisk produkt som, rätt använd, har god motståndskraft mot nedbrytning av mikroorganismer.

Gran har dessutom god motståndsförmåga mot missfärgande svampar. Om materialet används eller hanteras på ett felaktigt sätt kan det, under ogynnsamma betingelser, angripas av mikroorganismer.

Mikroorganismer kan vara missfärgande (mögel- eller blånadssvampar) eller träförstörande (rötsvampar). Insekter som kan angripa trä är till exempel husbock. Förekomsten av husbock är geografiskt begränsad (i Sverige förekommer den främst i de sydöstra delarna av landet) och den påträffas framförallt i vindsutrymmen.

Samtidigt som påverkan av mikroorganismer kan vålla skador är det en fördel att trä ingår i det naturliga kretsloppet. Under en byggnads avsedda brukstid måste man se till att träet skyddas mot angrepp av mikroorganismer – särskilt sådant trä som är bärande och som ingår i säkerhetsanordningar (till exempel trappor och räcken) eller som är svårt att byta ut.

Det bästa sättet att skydda träet är att utforma träkonstruktionerna på ett sådant sätt att röta inte kan uppstå. Konstruktivt träskydd inriktas på att hålla träet torrt eller att medge snabb uttorkning efter uppfuktning. Torrt trä eller tillfälligt uppfuktat trä kan inte angripas av röta. Endast långvarigt fuktigt trä kan ruttna.

I särskilt utsatta situationer kan impregnerat trä och impregnerat limträ vara motiverat av beständighetsskäl, se vidare under avsnitt Träskydd eller Projektering av limträkonstruktioner.

Gångbro av impregnerat trä och impregnerat limträ vid Hästepallarna, Uddevalla.
Gångbro av impregnerat trä och impregnerat limträ vid Hästepallarna, Uddevalla.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok