Svenskt Trä Logo

Montage

Publicerad 2017-01-17

Montage av limträkonstruktioner kräver nästan alltid tillgång till någon form av lyftanordning, som regel en kran. Det bästa är om limträelementen kan lyftas direkt från transportfordonet till sin plats i byggnaden. Detta är emellertid sällan möjligt och som regel får man därför räkna med en viss tids lagring på byggarbetsplatsen. Därvid bör de anvisningar som ges av limträtillverkaren beaktas.

Vid mottagning av leverans kontrolleras att antal limträelement och beslag stämmer med beställningen, se vidare under avsnitt Hantera limträ rätt.

Det är viktigt att man redan innan man lossar lasten från transportfordonet har planlagt montaget så att tidskrävande omlastningar kan undvikas. Önskas särskild lastordning måste det tydligt framgå vid beställning. Tydlig och systematisk märkning av enskilda limträelement och beslag är också avgörande för ett rationellt montage.

Tills dess att byggnadens stabiliserande system är komplett måste tillfälliga åtgärder vidtas för att säkra stommen mot vind och andra påfrestningar under byggtiden. Ram- och bågkonstruktioner säkras bäst med stålvajrar som spänns med vantskruvar. Vajrarna används också till att fixera konstruktionerna i rätt läge tills dess att vindfackverk eller motsvarande är monterade.

Emballage bör skäras upp i underkant för att undvika fukt innanför emballaget. Emballaget kan också avlägsnas helt, men man bör då vara uppmärksam på risken för att synliga konstruktioner smutsas ner under byggtiden. Särskilt utsatta är takkonstruktioner med högprofilerad plåt direkt på takbalkarna, där läckagevatten i plåtskarvarna eller kondens kan missfärga limträbalksidorna innan isolering och papptäckning är på plats.

Treledsramar och -bågar består av två delar som ansluts till betongfundament eller pelare och kopplas ihop med stålbeslag i nocken. Större konstruktioner monteras enklast och säkrast med hjälp av en mobilkran och ett flyttbart montagetorn under nocken. Montaget går till så att vardera ram- eller båghalvan lyfts på plats med kranen. Ramfoten eller anfanget görs fast i fotbeslag eller pelartopp och nockpartiet läggs upp på montagetornet och kopplas ihop. Så fort stabiliseringen är klar flyttas montagetornet till nästa linje.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok