Svenskt Trä Logo

Lossning av limträ

Publicerad 2018-07-11

Mottagningskontroll, som ska ingå i en kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL, görs samtidigt som lossning av limträelementen sker. Vid lossningen kontrolleras att leveransen omfattar de limträelement och speciella beslag som ska vara med enligt beställningen och mot följesedeln. Eventuella skador på limträelement och emballage ska noteras.

Kontrollplanen kan föreskriva ytterligare kontroller vid mottagandet, till exempel stickprov av fuktkvot hos limträelementen. Ansvarig för mottagningen av en limträleverans bör vara insatt i vad som ska kontrolleras och hur leveransen ska hanteras.

Att vara förberedd på var de olika limträelementen ska monteras och i vilken turordning, gör att man kan placera ut limträelementen så att man minimerar extra förflyttningar på byggarbetsplatsen. Den ansvarige för mottagningen bör studera de littera som finns på konstruktionsritningarna och på den montageordning som montageplanen föreslår. På detta sätt kan limträelementen placeras på lämplig plats för vidare montage, utan extra förflyttningar inom byggarbetsplatsen.

Saxlift och teleskoplastare vid montage av limträstomme.
Saxlift och teleskoplastare vid montage av limträstomme.

Vid lossning av limträelement är det arbetsmiljöregler för tunga lyft som gäller. Alla chaufförer har inte utbildning i säkra lyft och får därför inte delta i själva lossningen.

Limträelement är ofta lastade med truck då det handlar om transport på lastbil med släp. Taket på släpet kan inte lyftas av och limträelementen kan därför endast lossas med någon typ av lastmaskin med gafflar.

Lastningen sker i regel från den ena sidan av fordonet, vilket innebär att det är bra om även lossningen kan ske från samma sida.

Det ska vara mellanlägg, det vill säga strölagda reglar, mellan paketen eller limträelementen så att gafflarna kan komma in. Det fria avståndet mellan paketen eller limträelementen är i regel endast 70 mm, så det gäller för truckföraren att vara noggrann och försiktig, för att limträelementen inte ska skadas.

Paketens storlek och vikt varierar. Paket med 12 m längd eller mer tar stor plats då man ska ställa av dem, så det är bra att ha en planering så att lossningen skapar så lite störningar som möjligt. Lossning skapar ofta tillfälliga avbrott på lokala transportvägar inom en byggarbetsplats.

Från trailerbil med öppet flak sker lossningen snabbast och bäst med kran. Kranen har den fördelen att den kan lyfta långa limträelement. Den lyfter över fordon och materialupplag och det är på det sättet lättare att placera limträelementen rätt från början på byggarbetsplatsen.

Lossning av limträelement med hjälp av kran från lastbil.
Lossning av limträelement med hjälp av kran från lastbil.

Större limträelement ligger inte i paket, utan går att lossa var för sig. Krökta limträelement, såsom bågar och ramar samt vissa sammansatta konstruktionselement av limträ, kan i huvudsak endast lyftas med hjälp av kran vid lossning och hantering.

Varje enskilt limträelement är märkt i ena änden med en etikett som i regel redovisar limträelementens littera och andra uppgifter, till exempel vikt, hållfasthetsklass och dimension.

Stora och slanka limträelement ska inte placeras på högkant då det föreligger risk för att de välter. Vill man ha dem på högkant måste limträelementen stagas i sidled. Beakta att långa limträelement därvid kan behöva ett flertal strävor, se figur 1.4 nedan.

Om montage av limträ kommer att ske i direkt anslutning till leveransen, inom några dagar, kan upplagen utformas med underslag som är mindre än de som föreskrivs i Fakta om limträ, avsnitt Hantera limträ rätt, eller foldern Hantera limträ rätt. Underslagen bör dock inte understiga 90 mm i tjocklek.

Underslagen bör ligga på fast underlag i en rak linje så att limträelementen inte böjs under lagringen, Överkragning i ändarna bör inte överstiga 2,5 m. Avståndet mellan underslagen bör vara högst 4 – 5 m.

När det första limträelementet läggs upp, flukta utefter detsamma för att kontrollera att det ligger rätt och justera underslagens läge vid behov, se figur 1.5 nedan. Vid stapling av limträelement ska mellanlägg av trä placeras mellan limträelementen. Mellanläggen ska vara placerade så att de hamnar i linje och i lod, rakt över underslagen.

Beroende på väderlek bör limträelement täckas med presenning. Se till att det är ventilation under presenningen, särskilt om limträelementen ska ligga flera dagar utan tillsyn. Har man möjlighet att lyfta limträelementen direkt till dess slutliga plats i byggnadsverket är det den bästa lösningen, men i praktiken sällan möjlig. Ett råd är att inte stapla alltför många olika limträelement ihop. Då får man ofta flytta på några limträelement för att få tag i det limträelement som man behöver till montaget. Det är bättre att använda flera presenningar och att ha flera men mindre staplar. Det brukar löna sig vid montaget.

Exempel med ritning med littera på limträelementen.
Figur 1.3 Exempel på ritning med littera på limträelementen. Att vara förberedd på var de olika limträelementen ska monteras och i vilken turordning, gör att man kan placera ut limträelementen så att man minimerar extra förflyttningar på byggarbetsplatsen.

Förslag till provisorisk stagning av limträbalk på högkant i väntan på lyft.
Figur 1.4 Förslag till provisorisk stagning av limträbalk på högkant i väntan på lyft.

Uppläggning av limträelement på underslag.
Figur 1.5 Uppläggning av limträelement på underslag.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok