Svenskt Trä Logo

Checklista vid lagring av limträ

Publicerad 2018-07-11

Vid lagring av limträ utomhus under cirka 1 – 3 veckor på byggarbetsplatsen, bör anvisningar om lagring följas, se Fakta om limträ, avsnitt Hantera limträ rätt eller foldern Hantera limträ rätt

Långvarig lagring av limträelement – längre lagringstid än tre veckor utomhus på byggarbetsplatsen bör undvikas. Om limträ måste lagras längre än cirka tre veckor på byggarbetsplatsen bör särskilda åtgärder vidtas, bland annat regelbunden kontroll.

Här följer några allmänna råd vid kortvarig lagring av limträ:

  • Lägg aldrig limträelement direkt på marken.
  • Använd rena underslag, som är minst 90 mm höga över marken eller golv, om möjligt ännu högre, och som ger god luftning av limträelementen.
  • Underlaget ska vara torrt och horisontellt så att limträelementen inte slår sig eller skevbelastas. Se till att ha tillräckligt stort antal underslag så att limträet inte böjs.
  • Lägg rena mellanlägg av 45 – 95 mm tjockt trävirke mellan limträelementen och placera mellanläggen lodrätt ovanför varandra. Tjockleken på mellanläggen beror på hur limträelementen ska lyftas i det aktuella fallet. Truck kräver minst 70 mm.
  • Vid utomhuslagring under en kortvarig period skyddas limträelementen med presenningar som läggs på rena träreglar så att fullgod ventilation erhålls under presenningen. Se till att presenningen inte ligger an mot limträet någonstans. Låt inte presenningen gå ända ner till marken.

Limträelement lastade på trailerbil för transport till byggarbetsplatsen.
Limträelement lastade på trailerbil för transport till byggarbetsplatsen.

Observera att om limträet blivit fuktigt måste det ges möjlighet att långsamt torka ut för att motverka uppkomst av sprickor. Det är dock normalt att sprickor kan uppstå av den uttorkning som limträet utsätts för under byggnadens första år efter inbyggnad, men dessa är i allmänhet så små och ytliga att de inte utgör någon större olägenhet.

Exempel på kortvarig lagring, högst tre veckor, av limträ på byggarbetsplatsen.
Figur 1.7 Exempel på kortvarig lagring, högst tre veckor, av limträ på byggarbetsplatsen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok