Svenskt Trä Logo

14.7 Skarvar - balkskarvar, nockskarvar, Gerberbeslag

Publicerad 2017-01-19

Ledad balkskarv

En ledad balkskarv överför vertikala krafter och ofta också horisontella krafter. Inget böjmoment bör överföras av en ledad skarv. Därför bör en ledad skarv utföras så att den inte hindrar balkens vinkeländring. Detta säkerställer att inget böjmoment överförs, som till exempel till följd av oönskad deformation vid balkens upplag, och minskar risken för spänningskoncentrationer. Figur 14.31 visar exempel på en ledad balkskarv utförd med så kallade Gerberbeslag. Beträffande deras användning vid takåsar se avsnitt 12.2. En annan möjlighet är att använda spikningsplåtar och för små laster kan till och med långa parvis snedställda självborrande träskruvar användas.

Gerberbeslag bör användas när skarven ska överföra stora tvärkrafter. Sådana beslag finns i standardiserade dimensioner för små och mellanstora balkar. För större balkar kan det bli nödvändigt att specialtillverka beslagen projektvis. Förbandet är utformat för att överföra tvärkraft endast i en riktning, även om det är möjligt att överföra små tvärkrafter i ”fel” riktning med hjälp av skruvar. För att balkändarnas vinkeländring inte ska hindras är det viktigt att skruvarna placeras så nära balkens övre och nedre kant som möjligt. Om skarven belastas av dragande normalkraft kan beslaget förses med ytterligare påsvetsade plattstål. Det finns två olika typer av Gerberbeslag, antingen med utanpåliggande vertikala plåtar eller med en i mitten inslitsad vertikal plåt. Det senare alternativet är estetiskt mera tilltalande och har dessutom bättre bärförmåga vid brand.

Vid dimensionering av Gerberbeslag antas att tvärkrafterna överförs med hjälp av kontakt mellan balkdelarna och beslagets topp- och bottenplattor. Krafterna antas verka i mitten av plattan. Eftersom dessa krafter bildar ett kraftpar, överför själva förbandsdelen ett visst böjmoment. Detta moment överförs med hjälp av kontakttryck mellan vertikalplåten och balkens nedre kant och skruvarna i övre kanten. Ett detaljerat beräkningsexempel ges i Dimensionering av limträkonstruktioner.

Balkskarv som överför böjmoment

En balkskarv som överför böjmoment kan utföras med hjälp av en vertikal inslitsad plåt som överför tvärkraften. Böjmomentet överförs med hjälp av kontakttrycket mellan balkändarna på den tryckta sidan och med en horisontell spikningsplåt på den dragna sidan. Förbandet kan inte göras lika styvt och starkt som hela balktvärsnittet. Därför bör den här typen av skarv endast användas när det moment som ska överföras är förhållandevis litet jämfört med hela tvärsnittets bärförmåga.

Ledad nockskarv

En ledad nockskarv ska överföra vertikala och horisontella krafter. Moment ska inte överföras och beaktas därför inte vid dimensioneringen. Förbandet bör utformas så att inga tvångsspänningar uppstår, det är till exempel viktigt att balkens vinkeländring får ske fritt. För att säkerställa detta kan det vara fördelaktigt att forma balkens övre kant med en slits så som visas i figur 14.33 och 14.34.

Här visas två olika utföranden på ledad nockskarv. Den första har på vardera sidan av balkarna laskar av spikningsplåt som överför tvärkraften. Om tvärkraften är stor kan en inslitsad stålstång med T-profil användas, se figur 14.34. En allmän tumregel är att infästningsdelarna ska placeras så nära balkens nedre kant som möjligt för att tillåta balkarnas vinkeländring.

Laskarna betraktas som fast inspända balkar i vardera änden, se avsnitt 14.6.1. En vertikalkraft och en horisontalkraft ska överföras; båda antas verka i spikgruppens tyngdpunkt i vardera änden av förbandet, se figur 14.26. Excentriciteten mellan spikgruppens tyngdpunkt och balkänden förorsakar ett tilläggsmoment i spikgruppen. Vid dimensionering beaktas infästningens bärförmåga, laskarnas bärförmåga (dragning, skjuvning och böjning) och fläkningsrisken.

När förband med inslitsad T-profil beräknas, se figur 14.34, antas att lasken belastas med en horisontalkraft och att vertikalkraften (balkens tvärkraft) överförs med hjälp av kontakttryck mellan T-profilen och limträbalken. Vid dimensionering beaktas infästningens bärförmåga, laskarnas bärförmåga (dragning), T-profilens svetsar och fläkningsrisken.

Gerberbeslag
Figur 14.31
Gerberbeslag med
a) inslitsad stålplåt,
b) utanpåliggande stålplåtar.

Balkskarv som överför mindre böjmoment.
Figur 14.32
Balkskarv som överför mindre böjmoment.

 

Energikällan, Lindesberg.
Energikällan, Lindesberg.

 

Ledad nockskarv med enbart laskar.
Figur 14.33
Ledad nockskarv med enbart laskar.

 

Ledad nockskarv med en inslitsad T-profil.
Figur 14.34
Ledad nockskarv med en inslitsad T-profil.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok