Svenskt Trä Logo

13.3.2 Begränsning av deformationer i sidled

Publicerad 2017-01-19

Brukbarheten kräver att byggnadens deformationer i sidled begränsas till ett bestämt värde som beror på hur byggnaden ska användas, exempelvis byggnadshöjd / 300.

Dessutom, som förklaras i avsnitt 13.3.3, kan överstor deformation i sidled påverka bärförmågan vid knäckning ofördelaktigt eftersom andra ordningens effekter uppstår.

Som tidigare nämnts, kan ett pelar-balksystem med ledade förband stabiliseras med ett stagningssystem som består av takets stagning i längdriktningen (eller av en takskiva) och gavelväggarnas stagning, se till exempel figur 13.9 a) eller figur 13.10 a). I dessa fall begränsas sidoförskjutningen enbart av stagningssystemet.

Ramar eller pelar-balksystem med pelare som är fast inspända i grunden är däremot stabila i sitt eget plan. I vissa fall, även om konstruktionen är stabil, kan horisontalkrafterna förorsaka för stor sidoförskjutning. Sådana deformationer kan vanligtvis reduceras på två sätt, se figur 13.10 b):

  • Öka pelartvärsnittet.
  • Staga taket i längdriktningen.

Om byggnaden är alltför lång och/eller om grundförhållandena har tillräcklig bärförmåga är pelare fast inspända i grundkonstruktionen ofta fördelaktiga. I ett sådant fall bärs den horisontella lasten i lika stor omfattning av alla pelare. Om en stagning som i figur 13.10 a) används i samband med en lång byggnad, leder det till mycket stora tryck- och dragkrafter i strävorna i takets stagning (fackverk eller sandwichelement) vilket kan kräva förstärkning av takåsar och primärbalkar. En sådan konstruktion ger dessutom upphov till stora lyftande och nedåtriktade krafter vid stöden för väggstagningen, se figur 13.8, vilket leder till dyra grundkonstruktioner. I sådana fall kan det vara lämpligt att utnyttja en inre stomlinje till att ta ner stagningskrafterna från taket. Slutligen bör det påpekas att ramar eller pelar-balksystem med i grunden fast inspända pelare är att föredra om byggnaden eventuellt förlängs i framtiden. Sådana lösningar kräver i själva verket ingen förstärkning av det befintliga stagningssystemet vid en eventuell tillbyggnad, i motsats till pelar-balksystem med i grunden ledat infästa pelare (pendelpelare).


Ulls hus, Uppsala.


Figur 13.10
Verkan av takets stagning i längdriktningen på pelar-balkkonstruktionens sidoförskjutning.
a) Ledade pelare,
b) pelare fast inspända i grunden.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok