Svenskt Trä Logo

16.1 Brännbarhet och termisk nedbrytning

Publicerad 2017-03-17

Limträ är ett brännbart material, men kan ändå uppnå höga brandmotstånd genom sina unika egenskaper.

De mekaniska egenskaperna hos konstruktionsmaterial förändras när de utsätts för brand, se figur 16.1. Parametrarna är uppmätta i relation till konstruktionsdelarnas bärförmåga. För andra material än trä har konstruktionsdelens storlek och form ingen signifikant inverkan. Dessa material kan därför, oberoende av tiden, antas ha en jämn temperatur över hela tvärsnittet som är något lägre än omgivningens temperatur. Det är därför korrekt att anta att dessa materials egenskaper varierar på motsvarande sätt. I trä däremot ökar temperaturen inte signifikant innanför det förkolnade skiktet och materialegenskaperna förblir därför oförändrade.

Trä har ett annat beteendemönster, det som händer är att träkonstruktioners initialtvärsnitt (här 50 × 50 mm) blir mindre vid brand. Fördelen med trä är således den långsamma och förutsägbara förändringen av tvärsnittet vid brand.

Förändring av några konstruktionsmaterials mekaniska egenskaper vid standardbrand.
Figur 16.1
Förändring av några konstruktionsmaterials mekaniska egenskaper vid standardbrand.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok