Svenskt Trä Logo

1.5.6 Skydd vid transport, lagring och montage

Publicerad 2017-01-16

Limträprodukter emballeras oftast individuellt hos limträtillverkarna och med ett återvinningsbart material. Emballaget är avsett att skydda mot fukt, nederbörd, solstrålning, smuts och viss mekanisk åverkan under transport, lagring och eventuellt i samband med montage.

Emballaget är inget tillräckligt skydd mot fukt. I själva verket kan fukt under ogynnsamma förhållanden kondensera innanför emballaget. Kondensvattnet bör då ledas ut genom att emballaget öppnas. Därför är det ofta fördelaktigt att ta av emballaget så fort som möjligt efter montage (förutsatt att taket är på plats och att rimliga klimatförhållanden i byggnaden kan garanteras). På detta sätt minimeras risken för ytornas missfärgning, vilket givetvis bör undvikas när synliga träytor önskas i den färdiga byggnaden. Läs mer i avsnitt Hantera limträ rätt.

När limträkomponenter lagras på byggarbetsplatsen ska följande beaktas:

  • Lägg aldrig limträkomponenter direkt på marken.
  • Placera komponenterna på rena underslag som är minst 300 mm höga och så att god luftning uppnås.
  • Underlaget ska vara torrt och plant så att komponenterna inte vrider sig och inte heller belastas ojämnt.
  • Lägg rena ströläkt mellan komponenterna och placera dem alltid lodrätt ovanför varandra.
  • Vid utomhuslagring ska komponenterna skyddas till exempel med presenningar som läggs på rena underslag. Se till att tillräcklig ventilation uppnås under presenningen. Presenningen ska inte nå marken.
  • Undvik långvarig lagring på byggarbetsplatsen, särskilt utomhus.

Limträkomponenter kan, om så önskas, levereras med kantskydd för att minska risken för skador vid transport och montage. När komponenter lyfts med kran, bör breda lyftstroppar användas och limträkanterna skyddas med plåtvinklar eller motsvarande mot lyftmärken. Arbetshandskar, lyftstroppar och andra lyfttillbehör ska vara rena. Man ska inte gå på ytor som avses vara synliga efter montage!

Använd rena handskar, stroppar och kantskydd vid kranlyft.
Figur 1.15
Använd rena handskar, stroppar och kantskydd vid kranlyft.

Lagring av limträ
Figur 1.16 Lagring av limträ

Exempel på hur man kortvarigt kan skydda limträ på byggarbetsplatsen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok