Svenskt Trä Logo

1.1 Introduktion

Publicerad 2021-11-02

Takstolen är en del av den bärande konstruktionen i ett yttertak. I sin enklaste form består den av två mot varandra lutande virkesdelar av konstruktionsvirke, som sammanfogas i taknock och sammanbinds nertill av takstolens underram. Takstolar kan byggas upp som fackverks- eller ramverkskonstruktioner. Vilken typ av konstruktion och vilka virkesdimensioner som är lämpligast att använda bestäms av takets storlek, form och yttre förhållanden.

Konstruktioner av trä har under hundratals år använts till tak för olika typer av byggnader. I förhållande till sin vikt är trä ett av de starkaste konstruktionsmaterialen och passar väl till både stora och små takkonstruktioner. Från början användes grova dimensioner med enkla sammanbindningar i form av dymlingar. I slutet av 1800- talet utvecklades olika typer av förbindningar av stål vilket var en start i att optimera takkonstruktionerna. Under många år spikades takstolarna ihop med hjälp av laskar av trä.

Hangar för zeppelinare byggd på 1940-talet. Takkonstruktionen av träfackverk.
Hangar för zeppelinare byggd på 1940-talet. Takkonstruktionen av träfackverk. 

Takstolar tillverkas numera industriellt som färdiga byggkomponenter och är märkta enligt gällande standarder. Delarna sammanfogas med spikplåtar som pressas in i träet vid knutpunkterna. Tekniken kan användas för prefabricering för alla typer av bärande träelement. Vid dimensionering av takstolar används utvecklade takstolsberäkningsprogram baserade på SS-EN 1995-1-1.

Den första utstansade pressplåten togs fram av A. Carrol Sandford i Florida, 1952. Han var en av pionjärerna i det så kallade ”two by four”- byggandet i USA. Det innebar också starten för industriell tillverkning av takstolar i Sverige. I början av 1960-talet köptes den första takstolspressen från USA av en svensk småhustillverkare. I köpet ingick även ensamrätten för användandet av deras design för pressplåtar i Sverige. De första dimensioneringsreglerna för prefabricerade takstolar kom till 1968 och genomarbetade dimensioneringsregler var färdiga 1974.

Idag finns det cirka 70 takstolstillverkare i Sverige som industriellt tillverkar bärande takstolar av trä. Totalt tillverkas 600 000 – 700 000 industriellt tillverkade takstolar per år i Sverige. Takstolar och träfackverk är idag en optimerad ingenjörsprodukt och har i alla sina former stor betydelse för utvecklingen av byggandet för såväl småhus, flervåningshus, skolor, daghem, industribyggnader, offentliga byggnader, hallbyggnader och kontorsbyggnader, som för väg-, gångoch cykelbroar och bärande form vid brobyggande.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok