Svenskt Trä Logo

1.4.1 Snöskottning av tak

Publicerad 2021-11-02

Normalt är taket dimensionerat för de laster som uppkommer och det är enbart takbeklädnaden som kan behöva bytas efter 30 – 50 år. Under senare tid har det dock förekommit år med stora lokala snömängder och där dimensionerande snölast har överskridits. Ventilationsskorstenar och kupor på taken medför även risk för snöansamlingar och som fastighetsägare är man ansvarig att kontrollera om det finns risk för takras i samband med stora snömängder.

Stor snömängd medför extra belastning på takkonstruktionen.
Stor snömängd medför extra belastning på takkonstruktionen.

Några råd kring snöröjning av tak:

 • Genomför snöskottningen på ett sätt som är säkert för de som skottar och för eventuella förbipasserande. Se också till att inte skada tak- och byggnadskonstruktionen.
 • Anlita professionella snöröjare om du är osäker på hur takskottningen ska genomföras på ett säkert sätt.
 • Tänk på var snön skottas. Spärra av områden om det finns risk för att förbipasserande kan skadas av fallande snö. Stora fallhöjder tillsammans med snöklumpar ger stora krafter.
 • Skotta rännor vinkelrätt från nocken ner mot takfoten för att undvika stora snöras. Skotta taket i remsor och skotta på båda sidor om nock samtidigt. Starta cirka 2 m in från gavlar och skotta en cirka 2 m bred remsa. Skotta sedan remsor med cirka 5 m mellanrum längs hela taket. Skotta sedan övriga delar av taket, se figur 1.5.
 • För att undvika snedfördelning skottas taken så att man uppnår jämnt fördelad last.
 • För att undvika att skada papp, plåt och tegel lämna kvar lite snö på taket (cirka 100 mm).

Figur 1.5 Så ska taket skottas.
Figur 1.5 Så ska taket skottas.

För att undersöka om det krävs skottning behövs en kontroll av snömängden. Det kan göras enligt följande:

 • Ta ett öppet rör med en bestämd innerdiameter.
 • Tryck eller vrid ner röret genom snön lodrätt mot takytan på den plats där du vill mäta.
 • Lyft upp röret och se till att all snö kommer med genom att täcka rörets mynning.
 • Väg den uppsamlade snön.
 • Använd nu följande formel för att bestämma snöns utbredda last:

\(q_{\mathrm{s}\mathrm{n}\mathrm{o}}=\displaystyle \frac{g}{(0,07585\cdot d^{2})}\)

där:

qsnö
är den uträknade vikten av snön i kg/m2.

g
är vikten av den uppsamlade snön i kg.

d
är rörets diameter i cm.

Resultatet jämförs med värden i tabell 1.10.

Tabell 1.10 Rekommenderade värden som inte bör överskridas. Snözonsindelning se figur 1.3 på sidan 1.3.3 Vindlast.

Snözon Snövikten bör inte vara större än (kg/m2)
1,0 80
1,5 120
2,0 160
2,5 200
3,0 240
3,5 280
4,5 360
5,5 440

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok