Svenskt Trä Logo

6.5.3 Detaljer

Publicerad 2021-11-02

I detta avsnitt beskrivs de detaljer som finns omnämnda och presenterade i figur 6.15 – 6.20, sidan 6.5.2 Projektering och detaljer. Antalet träskruvar och ankarspikar måste beräknas och kontrolleras för varje enskilt projekt om de inte fullt överensstämmer med de presenterade lösningarna. De skruvar och spikar som används i figurerna förutsätts ha tvärkraftskapaciteter enligt tabell 6.12.

För att minska risken för vippning av överramar kan det behövas extra tvärreglar vid horisontell avstyvningsregel, se figur 6.17, sidan 6.5.2 Projektering och detaljer. För större byggnader med långa överramar kan det även behövas en extra tvärregel vid överramens mittpunkt. För tak med isolerade invändigt skivbeklädda överramar är det i flesta fall tillräckligt för att undvika vippning av överram.

Kortling i takfot

Stabilisering av takstolar i takfot kan göras med kortlingar. Kortling innebär att konstruktionsvirke eller limträ ställs på högkant mellan takstolarna. Kortlingar har funktionen att fördela horisontella laster till intilliggande takstolar och att stabilisera takstolarna i takstolens veka riktning. Storleken på kortlingar i facken bestäms av höjden på takfoten. I facket med parallellfackverk bör kortlingar utföras så att kontakt erhålls mellan parallellfackverk och hammarband.

Dimensionerande vid användande av kortlingar är oftast tryck vinkelrätt fiberriktningen då kortlingens ändträ pressas mot takstolens sida. Hur stor yta som krävs bestäms för varje enskilt objekt. I tabell 6.13 framgår dimensionerande kraft för tryck vinkelrätt fiberriktningen. För att stabiliseringsmetod med kortlingar ska fungera krävs det god precision mellan reglar och takstolar. Vid stor takfotshöjd kan kortlingar utformas som fackverk.

Tabell 6.12 Dimensionerande tvärkraftskapacitet, Fv,Rd för träskruv och ankarspik som använts vid beräkningar.
Lastvarighetsklass M, vid stål mot trä betraktas plåten som tjock, klimatklass 1 och 2.

 

Typ Träskruv
5,0 × 140
(kN)
Träskruv
6,0 × 140
(kN)
Ankarspik
4,0 × 40
(kN)
Infästning dragband mot trä, Fv,Rd 1,15
Infästning knap, Fv,Rd 1,26
Infästning läkt eller likvärdigt, Fv,Rd 0,95

 

Tabell 6.13 Tillåten kraft med avseende på tryck vinkelrätt fiberriktningen, Fc,Rd per kortling i klimatklass 2 och för konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24 respektive C30.

Hållfasthetsklass Karakteristiskt hållfasthetsvärde, fc,k
(MPa)
Dimensionerande hållfasthetsvärde, fc,d
(MPa)
Dimensionerande kapacitet
kortling 45 × 120, Fc,d
(kN)
C24 2,5 1,5 8,3
C30 2,7 1,7 9,0

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok