Svenskt Trä Logo

8.1 Principer för stabilisering med skivor

Publicerad 2021-11-02

Takplanet kan användas för att stabilisera en takkonstruktion. Takskivan ska då betraktas som en del i det primära bärande systemet och är därmed lika viktig som övriga delar för byggnadens stabilitet.

Skivverkan innebär att ett konstruktionsskikt tar upp krafter i sitt eget plan. Används underlagsspontsluckor eller takplywoodskivor som stabiliserande underlagstak fås en skivverkan. För att uppnå skivverkan erfordras att underlagsspontsluckan eller takplywoodskivan är tillräckligt tjock så att den inte bucklas samt att den spikas, skruvas eller klamras tillräckligt. Underlagsspont, spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade ger inte lika god skivverkan men det är i regel tillräcklig för mindre byggnader. För större byggnader krävs att underlagsspontsluckorna eller takplywoodskivorna kompletteras med ytterligare stabiliserande system, exempelvis parallellfackverk.

Dimensionerande vindlast är för korta byggnader vanligen vind mot gavelspetsar, medan för långa byggnader kan det även komma in ett bidrag från friktion längs med takytan. Takskivan överför även vertikala laster såsom snö och egenvikt samt snedställningslaster till takstolens överram. Takskivan fungerar även som sidostagning av takstolens överram och läggs tvärs takstolarna, se figur 8.1.

Stabilisering av takkonstruktion med underlagsspontsluckor eller takplywoodskivor.
Figur 8.1 Stabilisering av takkonstruktion med underlagsspontsluckor eller takplywoodskivor.

Standardutförande för stabilisering med hjälp av underlagsspontsluckor eller takplywoodskivor
Figur 8.2 Standardutförande för stabilisering med hjälp av underlagsspontsluckor eller takplywoodskivor.

Takskivan kan göras på plats med underlagsspont i fallande längder eller av färdiga element av underlagsspontsluckor. Underlagsspontsluckor tillverkas av spontad panel som sammanfogats industriellt till en lucka, vilket förenklar och snabbar på arbetet vid takläggning jämfört med lös underlagsspont. Längden på underlagsspontsluckorna är anpassad till normala centrumavstånd mellan takstolar, 1 200 mm. Vanliga lagerlängder är 2 400, 3 600 eller 4 800 mm. Andra längder kan tillverkas mot beställning. Bredden är normalt 550 mm med en täckande bredd av 540 mm. Läs mer om  underlagsspontsluckor under avsnitt 4.2.1. Underlagsspontsluckorna stumskarvas, ände mot ände över takstol. Erfarenhetsmässigt har det visats sig fungera medan det teoretiskt varit svårt att verifiera funktionen på grund av att dimensionerande värden saknats. Pågående studier pekar på att underlagsspontsluckor har en tillräcklig kapacitet för att stabilisera tak på småhus.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok