Svenskt Trä Logo

4.2.2 Takstolsdimensioner

Publicerad 2021-11-02

Taklutning, upplagsmöjligheter och eventuell nyttjande av vindsutrymmen bestämmer vilken typ av takstol som är lämpligast. Takstolar som är godkända och tillverkas industriellt dimensioneras och används normalt för ett centrumavstånd på 1 200 mm. Dimension på ingående virke bestäms av spännvidd, utformning och laster. Lämpliga dimensioner för över- och underram, för i tabellerna angivna förutsättningar, beroende på spännvidd och snözon framgår i tabell 4.2, tabell 4.3 och tabell 4.4. De virkesdimensioner som finns i takstolstillverkarens lager påverkar även takstolens utformning genom att med stora ramdimensioner kan mindre antal diagonaler väljas. Med små virkesdimensioner i ramstängerna behövs därför fler diagonaler. Detta gäller om takstolen ska ha ungefär samma nedböjning. Istället för att dimensionera diagonaler så att de för vissa lastfall måste stagas för att förhindra knäckning kan det vara enklare att dimensionera upp diagonalerna så att stagning inte krävs. Då minskas arbetet på byggarbetsplatsen och risken för utebliven stagning på grund av slarvigt utförande minskar.

Montering-av-underlagsspont.jpg
Montering av underlagsspont.

Observera
Vilka dimensioner som ska användas bestäms utifrån varje enskilt projekts förutsättningar. Takstolstillverkaren, som vanligtvis även utfört dimensioneringen, ansvarar för takstolens konstruktiva funktion. Ansvar för stabiliseringen av takkonstruktionen ingår normalt inte i takstolstillverkarens ansvar.

Ungefärliga dimensioner på över- och underram för W-takstol

 

Tabell 4.2 Ungefärliga dimensioner på över- och underram för W-takstol, taklutning 1:4 (14°), tungt yttertak (0,9 kN/m2).

 

 • Erforderlig tvärsnittsbredd (mm) i överram (Ö) och underram (U).
 • Virkestjocklek 45 mm.
 • Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24.
 • Centrumavstånd 1 200 mm.
 • CE-märkning av takstolar krävs.
 • Dimensionering enligt SS-EN 1995-1-1:2004/A2:2014 och Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).
 • Höjd utsida bärande yttervägg = 250 mm, vissa takstolar med kil vid upplag, underram slutar utsida upplag.
 • Alla takstolar har nedböjning mindre än 1/300 av spännvidden.
 • Takstolar till kontorslokal, skola, butik eller industrilokal där godtagen nedböjning är mer än 30 eller 40 mm kan utföras med mindre ramdimensioner.
Snözon* Spännvidd (m)
5 6 7 8 9 10 11 12
Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U
1,0 120/120 120/120 145/120 145/145 170/145 195/170 195/195 195/195
1,5 120/120 145/120 145/120 170/145 170/195 220/195 220/195 220/195
2,0 120/120 145/120 170/120 170/170 195/170 220/195 220/195
2,5 120/120 145/120 170/120 170/170 195/170 220/220
3,0 145/120 170/120 170/170 195/195 220/220
3,5 145/145 170/145 195/145 220/220

* Se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 1.3.2 Snölast.

Observera
Ramdimensionerna är i vissa fall beroende av spikplåtens storlek. Dimensioner som är markerade med fet stil har nedböjning större än 20 mm.

Vilka dimensioner som ska användas bestäms utifrån varje enskilt projekts förutsättningar.

Takstolstillverkaren, som vanligtvis även utfört dimensioneringen, ansvarar för takstolens konstruktiva funktion. Ansvar för stabiliseringen av takkonstruktionen ingår normalt inte i takstolstillverkarens ansvar.

Ungefärliga dimensioner på över- och underram för W-takstol

 

Tabell 4.3 Ungefärliga dimensioner på över- och underram för W-takstol, taklutning 1:2 (27°), tungt yttertak (0,9 kN/m2).

 • Erforderlig tvärsnittsbredd (mm) i överram (Ö) och underram (U).
 • Överram (Ö)
 • Virkestjocklek 45 mm.
 • Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24.
 • Centrumavstånd 1 200 mm.
 • CE-märkning av takstolar krävs.
 • Dimensionering enligt SS-EN 1995-1-1:2004/A2:2014 och Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).
 • Höjd utsida bärande yttervägg = 250 mm, vissa takstolar med kil vid upplag, underram slutar utsida upplag.
 • Alla takstolar har nedböjning mindre än 20 mm.
Snözon* Spännvidd (m)
5 6 7 8 9 10 11 12
Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U
1,0 120/120 120/120 120/120 145/120 145/120 145/145 145/145 170/145
1,5 120/120 120/120 145/120 145/120 145/145 145/145 170/145 170/145
2,0 120/120 145/120 145/120 145/145 170/145 170/145 170/145 195/170
2,5 120/120 145/120 145/145 170/145 170/145 170/145 195/170 195/170
3,0 145/120 145/145 170/145 170/145 170/145 195/170 195/170 220/220
3,5 145/120 145/145 170/145 170/145 170/170 195/170 220/195 245/245

* Se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 1.3.2 Snölast.

Observera
Ramdimensionerna är i vissa fall beroende av spikplåtens storlek.

Vilka dimensioner som ska användas bestäms utifrån varje enskilt projekts förutsättningar.

Takstolstillverkaren, som vanligtvis även utfört dimensioneringen, ansvarar för takstolens konstruktiva funktion. Ansvar för stabiliseringen av takkonstruktionen ingår normalt inte i takstolstillverkarens ansvar.

Ungefärliga dimensioner på över- och underram för ramverkstakstol

Tabell 4.4 Ungefärliga dimensioner på över- och underram för ramverkstakstol, taklutning 1:1 (45°), tungt yttertak (0,9 kN/m2).

 • Erforderlig tvärsnittsbredd (mm) i överram (Ö) och underram (U).
 • Virkestjocklek 45 mm.
 • Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24.
 • Centrumavstånd 1 200 mm.
 • CE-märkning av takstolar krävs.
 • Dimensionering enligt SS-EN 1995-1-1:2004/A2:2014 och Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).
 • Takstolarna är dimensionerade för bostadslast.
 • Mellan takstolar placeras en mellanbjälke.
 • Lastfördelande undergolv i vindsvåning – skruvlimmat undergolv av minst 22 mm golvspånskiva av
 • typ P5 eller bättre, alternativt likvärdigt som kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden.
 • Höjd utsida bärande yttervägg = 350 mm.
 • Höjd vid stödben = 1 200 mm.
 • Höjd till hanband = 2 463 mm.
 • Alla takstolar klarar sviktkravet.
 • Tabellerna förutsätter en bärande innervägg ± 300 mm från mitten av ramverkstakstolen.
Snözon* Spännvidd (m)
6 7 8 9
Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U
1,0 145/195 145/195 145/220 195/220
1,5 145/195 145/195 145/220 195/220
2,0 145/195 145/195 145/220 195/220
2,5 145/195 145/195 170/220 195/220
3,0 145/195 145/195 170/220 220/220
3,5 145/195 145/220 170/220 220/220

* Se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 1.3.2 Snölast.

Observera
Vilka dimensioner som ska användas bestäms utifrån varje enskilt projekts förutsättningar.

Takstolstillverkaren, som vanligtvis även utfört dimensioneringen, ansvarar för takstolens konstruktiva funktion.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok