Svenskt Trä Logo

Tak och takfot

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-28

Takfoten kan vara en svag punkt i träbyggnader.

Takfotskonstruktioner har ofta luftintag för ventilation av vindar, men de konventionella luftspalterna möjliggör brandspridning av fasadbränder in till vinden. Vindsbrand sprids ofta horisontellt över brandcellsgränser och leder till stora skador, ofta totalskada.

Brandsäkra ventilationsöppningar kan skapas genom ventilerande tätningar med linjära öppningar. Några sådana har visats uppfylla EI 30 enligt EN 1366-4 eller klarat ad hoc prov med liknande påkänning. Det finns emellertid typgodkända ventiler som klarar EI 30 – EI 90. En 50 mm öppning eller 1/300 av takytan krävs vanligtvis för tillräcklig ventilation. Topografi, klimatförhållanden och vind kan dock reducera den effektiva ventilationsarean till praktiskt taget ingenting, beroende på den rådande vindstyrkan. Nationella riktlinjer och lokala klimat- och vindförhållanden kan möjliggöra smalare öppningar.

En takfotslösning med en ventilationsöppning ≤ 20 mm har presenterats. Dimensioneringen baseras på tryckets riktning, d v s att den utvändiga branden ändrar den normala luftflödesriktningen från in i öppningen till ut ur öppningen. Under dessa förutsättningar visar ad hoc provning att brandspridningen kan fördröjas med 10-15 min.

Brandklass för takfot bör komplettera brandmotståndet hos övriga byggdelar så att den totala brandmotståndstiden från en brandcell till vinden, eller via vinden till andra brandceller kan uppfyllas. Takfoten ska uppfylla minst EI 30 eller EI 60 brandmotstånd. Massivt trä, träskivor, till exempel plywood ≥ 45 mm eller gipsskivor typ F ≥ 15 mm rekommenderas. Ventilationsöppningar måste vara av samma brandklass och sådana produkter finns på marknaden.

Med tät takfot kan vid behov ventilationen ske via taket.

Tak och vindar

Tak och vindar blir ofta tidigt brandexponerade, eftersom brand snabbt sprids uppåt. Detta är ett problem i alla byggnader, men träbyggnader kan vara känsligare och kräva särskilda åtgärder. Räddningstjänsten tvingas ofta låta hela taket brinna bort, vilket är mindre lämpligt med lätta vindsbjälklag i trä. Det finns inga tydliga krav på brandmotstånd uppifrån för vindsbjälklag, men brandteknisk dimensionering av träbyggnader bör baseras på verifierat brandmotstånd även uppifrån.

Ett exempel på utförande av ventilerat tak ges i Bild 2.

Sektionering

Vindsutrymmen bör sektioneras över brandcellsgränser för att begränsa brandspridning. Brandteknisk sektionering av vindar bör vara med brandmotstånd EI 30, men nationella lagar kan kräva > EI 30.

Brandmotstånd för brandpåverkan uppifrån för vindsbjälklag kan beräknas enligt Eurokod 5, del 1-2. Se även avsnitt Avskiljande förmåga.

Varma vindar

Norge föredrar varma vindar genom att isolera taket. Vinden kan då bebos och risken för brand mellan brandcellerna reduceras genom att ljud- och värmeisolering säkerställs. Taket måste dimensioneras för att uppnå tillräckligt brandmotstånd mot brand i yttertak. 

Ett isolerat tak bör ha brandmotstånd minst EI 30. Mineralullsisolering bör fixeras så att den inte faller ner när det invändiga ytskiktet bränns bort. Gavelväggar bör nå ända upp till taket, som bör vara ventilerat. 

Det utvändiga taktäckningsmaterialet bör vara lätt att ta bort vid brand. Takpannor kan uppfylla sådana krav. För tak av metall eller bitumen kan inspektionshål fylla en liknande funktion.

Brandegenskaper hos yttertak i trä

Yttertak kan utsättas för antändning genom flygbrand, strålning från närliggande bränder, reparations-arbeten och fyrverkerier. Brandklassen BROOF (t2) enligt EN 13501-5 används. Träprodukter kan uppfylla BROOF (t2). Följande produkter har verifierats genom brandprovning:

  • Träpanel av furu eller gran, med tjocklek ≥ 20 mm
  • Takspån av furu eller gran, med tjocklek ≥ 25 mm. Takspånets tjocklek kan vara mindre vid den övre änden och minska ned till ≥ 2 mm. Takspånet kan vara doppat i tjära.

Båda produkttyperna kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag.
Det finns förnärvarande ingen information om brandegenskaperna hos yttertak i trä som modifierats för ökad beständighet mot biologisk nedbrytning vid utomhusanvändning.

Klass BROOF (t2) täcker inte risken för brinnande partiklar eller flammor som kommer in via takfot eller ventilationsöppningar, men den största brandrisken för tak är relaterad till dolda bränder i ventilationshålrum. Dessa hålrum får inte sträcka sig över flera brandceller. Luftintag måste blockera brinnande partiklar och flammor och/eller takisoleringen måste ge tillräckligt brandmotstånd för att hindra brand i takkonstruktionen från att spridas nedåt in i brandceller eller vindar.

Ventilationsöppningar vid takfot ska undvikas i osprinklade hus
Bild 1. Ventilationsöppningar vid takfot ska undvikas i osprinklade hus. Detta gäller särskilt över fönster. Flammorna ut från en övertänd lägenhet når en våning upp oberoende av fasadbeklädnad. Det finns ventilerade takfotsventiler som uppfyller kravet EI 30
.

Ventilering av kall vind utan öppning vid takfot
Bild 2. Ventilering av kall vind utan öppning vid takfot
.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan