Svenskt Trä Logo

Massiva träskivor

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2018-08-06

Massiva träskivor är träbaserade skivor tillverkade av sammanlimmade trästycken. Om skivorna har flera skikt är de symmetriskt uppbyggda med vanligtvis tre eller fem skikt.

Skivor för utvändigt bruk, till exempel i fasader, tillverkas normalt av barrträ till exempel gran, furu och lärk. Skivorna har en jämn yta oftast med en putsad struktur. Skivor kan även specialbeställas med ytskikt av olika utvalda träslag eller stående årsringar.

Flerskikts massivträskivor som används utomhus i fasader ska uppfylla kraven på användning i väderexponerat läge enligt EN 13 986:2004. Skivor av barrträ bör vid användning utomhus ha en framsida som uppfyller utseendeklass A enligt EN 13017-1.

Miljöpåverkan

Tillverkning av flerskikts massivträskivor baseras på förnybar bioråvara. Limmet baseras på fossila resurser. Miljöpåverkan under produktens användning är främst kopplat till underhåll bland annat ytbehandling och rengörning. Skivorna kan återanvändas, materialåtervinnas eller energiutvinnas. Energiinnehållet är cirka 18,7 MJ/kg. Tillverkningen är certifierad för spårbarhet enligt PEFC eller FSC.

Dimensioner och formstabilitet

Skivornas storlek och tjocklek beror på produkt och materialtillverkare. Exempel på vanliga dimensioner är:

  • Bredd: 1 250–2 050 mm
  • Höjd: 2 000–5 000 mm
  • Tjocklek 12–52 mm

Andra skivstorlekar kan fås mot beställning.

Längdändringen hos flerskikts massivträskivor är längs och tvärs skivan cirka 2 mm/m per 10 % fuktkvotsändring.

Åldringsbeständighet

Åldringsbeständigheten beror bland annat på typ av skiva och ytbehandling. En skiva med stående årsringar i det yttre skiktet har till exempel mindre sprickbildning i ytan och därmed minskad fuktupptagning vilket påverkar livslängden.

Kanter och fogtyp

Kantförsegling används för att förhindra fuktupptagning i skivans kanter. Hos flerskikts massivträskivor är det särskilt viktigt att försegla oskyddat ändträ. Förseglingen kan bestå av en penetrerande grundolja och en täckande färg eller lack avsedd för trä utomhus. Kantförsegling är mycket viktig för skivans långsiktiga beständighet.

Flerskikts massivträskivor tillverkas normalt med raka kanter. Andra utformningar till exempel fasade kanter kan fås mot beställning.

Infästning

Skivorna ska monteras med rostfri skruv. För val av infästning se även rekommendationer från respektive skivtillverkare. Det är särskilt viktigt att förhindra fuktinträngning i skivorna vid infästningarna till exempel genom behandling med en penetrerande grundolja i kombination med ett färgsystem avsett för trä utomhus.

Brandaspekter

Uppfyller Euroclass D-s2, d0 (tidigare svensk ytskiktsklass III). Får normalt användas i fasader i byggnader med högst två våningar utan särskilda åtgärder. För användning i högre byggnader krävs boendesprinklers eller andra alternativa lösningar av byggnadstekniskt brandskydd. 

Formbarhetoch materialmöten

Massiva träskivor är styva och ska inte böjas. Anpassning av skivorna kan göras på plats med enkla verktyg.

Skivorna ska inte monteras dikt an mot andra intilliggande skivor eller material. En spalt ≥10 mm ska alltid finnas så att fukt- och temperaturrörelser inte förhindras.

Ytbehandling och utbytbarhet

Obehandlade flerskikts massivträskivor kan ytbehandlas med färgsystem avsedda för trä utomhus. Mörka färger bör undvikas främst i soliga lägen eftersom de ger upphov till höga temperaturer i skivans ytskikt och därmed större risk för sprickbildning.

Skivorna kan enkelt demonteras och bytas ut.

Livslängd och underhållsintervall

Livslängden beror på typ av skiva, ytbehandling och underhållsintervall.

Underhållsintervall beror på valt färgsystem och skivans placering i fasaden till exempel söder- eller norrläge.

Korslimmat trä – KL-trä

Korslimmat trä (KL-trä, på engelska cross-laminated timber, X-Lam) är en produkt som nått betydande marknadsandelar på 2000-talet. KL-trä tillverkas av sågat virke som limmas samman i en skiktad struktur med brädorna i varje skikt orienterade vinkelrätt mot angränsande skikt ovanför och under.

Byggnad i korslimmat trä

Bild 1. Foto: Svenskt Trä.

Den ökade användningen av KL-trä i byggnader under 2 000-talet hänger ihop med utvecklingen med ökat byggande av flervåningshus i trä som ofta utnyttjar KL-träets goda tekniska egenskaper för exempelvis trycklaster. Den exakta uppbyggnaden av KL-träskivor beror på tillverkaren. KL-träprodukter kan tillverkas med 3, 5, 7 eller fler skikt med olika tjocklekar i olika skikt. Användandet av ett ojämnt antal skikt innebär att de yttre skikten alltid är orienterade i samma riktning och en bättre hållfasthet kan uppnås.

Korslimmad träskiva med tre skikt.

Bild 2. Korslimmad träskiva med tre skikt.

Storleken på KL-träskivor beror på tillverkarens kapacitet men i regel är de minst 60 mm tjocka och kan vara så stora som 500 mm tjocka, 3 000 mm breda och med en längd upp till 24 m. Hållfasthetsparametrarna för KL-trä är hittills primärt satta för varje tillverkare efter materialprovning utförd av en oberoende tredje part. KL-träskivor kan användas som lastbärande vertikala väggelement och som horisontella skivelement i bjälklag. KL-träelement levereras vanligtvis till byggplatsen färdiga att montera, förberedda med exempelvis hål för dörrar och fönster, såväl som frästa spår för elektriska installationer. Kundanpassningen av elementen utförs vanligtvis redan i fabriken med hjälp av avancerade CNC-maskiner. Det förekommer även KL-träskivor hopfogade med spik eller skruv istället för lim. Egenskaperna för den typen av skivor avviker delvis från motsvarande för limmade skivor.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan