Svenskt Trä Logo

Densitet träprodukter

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-06-07

Densiteten hos träbaserade produkter bestäms av deras uppbyggnad och tillverkning. Genom till exempel hårdgörning eller komprimering kan densiteten höjas. Av sönderdelat trä kan man tillverka träprodukter med varierande densitet.

I tabellen visas en sammanställning av densiteten hos några träprodukter.

Tabell 1. Densitet hos några träprodukter.

Produkt Densitet kg/m3
Plywood av furu eller gran ca 500
Träfiberskivor:  
- hårda och oljehärdade 800 - 1 050
- medelhårda 600 - 800
- porösa 230 - 270
- asfaltimpregnerade ca 350
MDF-board ca 750
Spånskivor 550 - 750
Träullsplattor 260 - 350
Sågspån eller kutterspån, löst utfylld 80 - 200
Lösfyllnadsisolering av cellulosafibrer 30 - 65

 

Vedens densitet har betydelse för olika virkesegenskaper. Upptagningen av vatten är till exempel långsammare och lägre vid hög densitet än vid låg. Denna variation har betydelse för beständigheten mot mikrobiell nedbrytning. Rötsvampar såväl som blånadssvampar måste ha tillgång till fritt vatten i veden för sin tillväxt. Detta innebär att fuktkvoten måste vara över 30 % för att dessa svampgrupper ska kunna angripa virket.

Granvirke med stor sommarvedsandel och därmed hög densitet får anses ha god beständighet mot mikrobiella angrepp om det används ovan mark. Frodvuxet granvirke med låg densitet anses däremot ha större förmåga att ta upp vatten och har därför större benägenhet att angripas av mikroorganismer. Furusplintveden tar lätt upp vatten oavsett densitet och angrips därför lättare av mikroorganismer. För att klara furusplintveden mot svampangrepp måste virket tryckimpregneras, oberoende av om det används ovan mark eller i mark. Eftersom furusplintved med låg densitet lättare tar upp vatten är den lättare att tryckimpregnera än furusplintved med hög densitet. Den högre upptagningen av impregneringsvätska medför ett bättre skydd mot mikrobiella angrepp. Ökad densitet ger i regel också ökad hållfasthet. Ofta påverkar dock andra faktorer, som till exempel kvistar och tjurved, hållfastheten mer.

Storleken på krympning eller svällning vid en ändring av fuktkvoten under fibermättnadspunkten är proportionell mot densiteten. Längs fibrerna avtar krympningen med ökad densitet medan den ökar i radiell och tangentiell led.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok