Svenskt Trä Logo

Återvinning av träprodukter

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Vid rivning eller nedmontering av träprodukter ska dessa antingen återanvändas, materialåtervinnas eller slutligt energiåtervinnas. Vid energiåtervinning frigörs en energimängd som för ett trähus oftast är avsevärt större än åtgången för att producera huset.

Denna energikälla är koldioxidneutral och kan ersätta fossila energikällor. Energiinnehållet i trä är cirka 4,5 kWh/kg torrt trä eller cirka 2000 kWh/m3 träprodukter.

Energiinnehållet i en träbyggnad kan illustreras av följande graf som togs fram för trähuset på Bo 01 (Trähus 2001) och ett jämförelsehus byggt med konventionell teknik. Trähus 2001 är ett fyrvånings flerbostadshus med en trästomme i lättbyggnadsteknik och med träfasad. Jämförelsehuset har en bärande stomme av stål i kombination med betongbjälklag av håldäckselement och uppreglat golv av trä, utfackningsväggar av trä samt putsad fasad.

Återvinning av träprodukter
Diagram 1. Energiinnehållet i Trähus 2001 och ett hus uppbyggt med konventionell teknik. Källa: Trätek.

Som framgår av diagrammet har trähuset ett återvinningsbart energiinnehåll på drygt 400 kWh/m2 bostadsyta vilket är cirka 140 kWh/m2 mer än energiåtgången för att producera huset. Även jämförelsehuset har ett återvinningsbart energiinnehåll på grund av att även det innehåller en del träkomponenter. Dock är denna del för jämförelsehuset avsevärt mindre än den energi som används i tillverkningen.

Denna återvinningsbara energi ska givetvis betraktas som en resurs vid utvärdering av olika möjliga materialval, exempelvis med LCA-metodik, se vidare Sju jämförande analyser. Energiinnehållet kommer att tillföras energisystemet och kan ersätta annat tillskott för energiutvinning. Om vi utgår från att det är fossila bränslen som ersätts motsvarar den återvinningsbara energin per kg träprodukter en minskning av koldioxidutsläpp till atmosfären med cirka 1,3 kg, eller 600 kg koldioxid per m3 träprodukter.

Baserat på jämförelsen ovan ökar skillnaden i koldioxidutsläpp mellan Trähus 2001 och jämförelsehuset med 80 kg per m2 bostadsyta. Till detta ska läggas skillnaden i energianvändning för produktionen av huset om 185 kg per m2 bostadsyta, se Tillverkning av träprodukter. Totalt blir skillnaden därmed 265 kg per m2 bostadsyta, vilket motsvarar koldioxidutsläppen som orsakas av nästan 15 års uppvärmning med för Sverige normalt producerad fjärrvärme. Återigen räknat på en bostad om 100 m2 motsvarar skillnaden totalt 26 ton koldioxid eller ungefär lika mycket som en ny personbil släpper ut på 13-16 000 mils körning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok