Svenskt Trä Logo

Installationer - massivträ

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Ledningar och kabeldragningar i massivträstommar särskiljer sig inte generellt från motsvarande arbete för träregelstommar.

Ledningar i massivträväggar

För ledningar i väggar finns det finns två huvudprinciper när det gäller massivträstommar: placering av ledningar i "installationsskikt" eller placering av ledningar i massivträskivan. Placering av ledningar i massivträskivan kräver oftast att massivträskivorna förbereds med håltagning vid tillverkning och kan enbart utföras för mindre ledningsdimensioner.

Väggskiva av massivträ med fräst spår för elledning
Bild 1. Väggskiva av massivträ med fräst spår för elledning.
Foto: Anders Gustafsson.

Genomföring i bjälklag av massivträ. Tätning med brandtätande massa
Bild 2. Genomföring i bjälklag av massivträ. Tätning med brandtätande massa.
Foto: Anders Gustafsson.

Ledningar i massivträbjälklag

Installationernas påverkan på bjälklagsorienteringen medför att det krävs samverkan mellan arkitekt, konstruktör och installationsprojektör i tidiga skeden av projekteringen. Vid krav på att installationerna ska döljas, placeras dessa i plattbjälklagets undertaksutrymme. Om ljudisolerande undertak krävs, försvåras monteringen av ventilationskanalerna som tillhör rummet under bjälklaget, eftersom dessa inte får ha kontakt med bjälklagselementets undersida. Av samma skäl får avloppsrören, som tillhör rummet ovanför bjälklaget, inte ha kontakt med undertaket utan måste hängas upp i bjälklagselementets undersida.


Bild 3. Sprinkler- och elledningar infästa i bjälklagets undertak.
Foto: Anders Gustafsson.


Bild 4. Ventilationsledningar till underliggande lägenhet infästa i kassettbjälklagets undertak.
Foto: Anders Gustafsson.

För kassettbjälklag kan ventilationskanalerna och avloppsrören lämpligen läggas i bjälklaget mellan liven. Ledningarna monteras med fördel i fabrik. Det förutsätter oftast att bjälklaget kan orienteras i kanaldragningsriktningen då möjligheterna att ta hål i liven i de flesta fall är begränsade. En sådan orientering är inte alltid möjlig av konstruktiva skäl.

Installationer
Bild 5. Montage av ventilationsledning mellan kassettbjälklagets livbalkar samt elledningar i undertak. Bjälklagets undersida upp. Foto: Anders Gustafsson.

I de fall då ventilationskanalerna kan placeras synligt får man större frihet i utformningen. Men framför allt kan undertakshöjden vid plattbjälklag begränsas i lokaler där kanalerna har stora dimensioner. Monteringen av kanalerna blir dessutom betydligt enklare.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok