Svenskt Trä Logo

Brandskydds­projektering

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Brandskyddsprojekteringen bör starta redan på skisstadiet. En senareläggning innebär i allmänhet att det blir mycket dyrare.

För större byggnader ska placering och utformning av utrymningsvägar samt brandteknisk sektionering ingå i planlösningen.

Projekteringen ska utföras av en person med behörig brandteknisk kompetens och redovisas i en brandskyddsdokumentation. Den ska innehålla:

 • Byggnadens avsedda användning
 • Avsedda brukare
 • Potential för brandutveckling
 • Passivt brandskydd (konstruktioner)
 • Aktivt brandskydd (larm och sprinkler)
 • Släckutrustning och dylikt som är tillgänglig för brukarna
 • Utrymningsstrategi
 • Räddningstjänstens resurser och tillgänglighet till byggnaden.

Brandskyddsdokumentation krävs av myndigheterna i samband med ansökan om bygglov och vid samråd med byggnadsnämnden. Dokumentationen behövs för att visa att brandsäkerheten är tillgodosedd och att den uppfyller byggreglernas krav. Dokumentationens omfattning är starkt beroende av byggnadens avsedda användning och vilka konstruktionslösningar som valts. En utförlig dokumentation är nödvändig om man avviker från lösningar som tidigare varit godkända eller om man inte följer råd och anvisningar i byggreglerna.

Brandskyddsdokumentationenför höga trähus bör innehålla utformning av kritiska punkter såsom skydd mot brandspridning mellan brandceller, till exempel genom brandstopp i hålrum och genomföringar, brandspridning till eller inom vindar, bärförmåga vid brand, brandtekniska installationer samt kontroll och egenkontroll under byggtid.

De övergripande kraven på brandsäkerhet ges i plan- och byggförordningen och omfattar att ett byggnadsverk ska vara projekterat och utfört så att:

 • byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid
 • utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas
 • spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas
 • personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas på annat sätt
 • hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet vid brand

Utöver detta kan försäkringskrav tillkomma.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan