Svenskt Trä Logo

Fönster och ytterdörrar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-24

Kontrollerad 2019-01-24

Ett från början väl uttorkat, rätt konstruerat och ytbehandlat träfönster ger träet en låg och jämn fuktkvot vilket ger goda förutsättningar när det gäller beständighet och underhåll. En regelbunden översyn av utvändig ytbehandling och kittning är avgörande för fönstrets långsiktiga funktion.

Fönstrets livslängd är beroende av träråvarans kvalitet, men även det bästa virke kan förstöras av brister i tillverkning, konstruktiv utformning eller underhåll. Om det är omfattande skador på fönstret bör orsakerna utredas och åtgärdas före en underhållsbehandling. Vanliga orsaker är sprickor i väggen, dåligt infästa fönsterbleck, dåliga kittfalsar, täta fogmassor på karmens utsida mellan karm och vägg samt springor i hörnsammanfogningar hos karm och bågar.

För att undvika rötskador och andra omfattande skador på fönstren bör man om möjligt göra årliga besiktningar av fönstrens kondition. Underhåll i rätt tid ger inte bara snyggare fönster, utan arbetet blir enklare och billigare och risken för rötskador minskar.

Detaljer på ett fönster

Känsliga detaljer på ett fönster är lufttätningen mellan karm och båge. Befintliga tätningslister kan behöva bytas ut mot nya, till exempel silikon- eller EPDM-lister, som monteras med rostsäkra stift på centrumavstånd 80 mm eller limmas. De lämpligaste profiltyperna till tätningslister är P- eller O-profil. Hållbarheten hos tätningslister är begränsad. De bör i regel bytas ut i samband med det utvändiga eller invändiga fönsterunderhållet.

Fönsterbleckets tätning mot karmunderstycket och anslutning mot väggnischen i sidled är viktiga detaljer som måste ses över. Om fukt får möjlighet att tränga in i virket är risken för rötangrepp stor. Bleckets lutning och utkragning i förhållande till fasadliv kan behöva justeras för undvikande av olägenheter av stänk och dropp i samband med nederbörd. Regngardiner under fönstren på fasaden beror ofta på brister i utformningen av fönsterbleck.

Stängningsbeslag, uppställningsbeslag, gångjärn och infästningar bör regelbundet ses över. Fastsättning och justering kan vara nödvändigt. Rostangripen skruv ska bytas ut mot ny, varmförzinkad eller rostfri skruv, gärna något grövre för att man ska återfå erforderlig utdragshållfasthet. Gångjärn ska smörjas med ett vattenfritt fett.

Ytterdörrar

Stora tekniska krav ställs på ytterdörrar när det gäller bland annat stabilitet, isolering mot ljud, kyla och brand samt ytterdörrens funktion som inbrottsskydd.

En ytterdörr utsätts för stora klimatiska påverkningar. Skillnaden i relativ fuktighet mellan uteluft och inneluft ställer höga krav på dimensionsstabiliteten hos dörrbladet. Moderna ytterdörrar tillverkas vanligen med en stabiliserande konstruktion som innehåller skikt av tunn plåt. Ytterdörrar, särskilt äldre dörrar, kan bli skeva vilket inverkar negativt på den tätande förmågan.

Tätningen mellan dörrblad och karm bör regelbundet ses över och bytas ut i samband med målningsunderhållet. Tätningslister har begränsad hållbarhet. Lister av syntetgummi, till exempel EPDM eller silikon, ger optimal funktion.

Gångjärn, lås och slutbleck bör regelbundet smörjas och ses över. Hos en deformerad dörr kan slutblecket och gångjärnen behöva justeras så att dörren löper fritt i karmen och så att låset fungerar smidigt. Deformationer kan i regel minimeras med en fuktavvisande ytbehandling.

Fönsterdörrar som utsätts för direkt vattenstänk från en utomhusbeläggning blir i regel svåra att manövrera under den kalla årstiden. Dessa dörrar fordrar översyn och justeringar regelbundet.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok