Svenskt Trä Logo

Generalla rekommendationer för nymålning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-24

Färgens uppgift är att skydda och försköna, men ingen färg klarar att skydda fasaden om inte förutsättningarna är de rätta.

Huset måste vara rätt konstruerat

En viktig förutsättning för att få en bra målning är att träunderlaget är i bra kondition och fritt från svampangrepp, till exempel blånad. Normalt är fuktkvoten i träet det mest avgörande för om skador på träet ska uppstå eller inte.

Det gäller att förhindra att träet under lång tid har hög fuktkvot. Vatten som inte leds bort från huset utan ständigt fuktar träet kommer ovillkorligen att leda till röta. Det är därför av största vikt att hängrännor, stuprör, fönsterbleck och andra plåtbeslag fungerar som det är avsett. Paneler som slutar för nära marken och som avslutas direkt mot fönster- eller fasadbleck är andra exempel på konstruktioner som inte kommer att hålla i längden.

Underlaget ska vara i god kondition

Nytt trä som ska täckmålas måste skyddas mot ljusnedbrytning så snart som möjligt. Träytan blir nämligen försvagad redan efter en kort tids exponering utomhus. Det medför försämrad hållbarhet för flertalet färgtyper. Nytt trä ska därför målas snarast efter uppsättning. Ännu bättre är att grundmåla virket innan det sätts upp. En omålad fasad kan snabbt bli infekterad med svampsporer som sedan lätt tränger igenom färgskiktet. Kraftigt uppsprucket trä är inte heller ett bra målningsunderlag.

Det kan också förr eller senare uppstå mikrobiell påväxt på såväl omålade som målade ytor, oavsett färgtyp.

Mätning av ytfuktkvot

Virke som ska målas på byggarbetsplatsen ska grundmålas så fort som möjligt för att skyddas mot UV-strålning och virkets ytfuktkvot får vara högst 16 % vid målningstillfället. Synligt virke såsom utvändiga panelbrädor och inklädnader, som ej omfattas av funktionskrav i certifierade kvalitetssäkringssystem, rekommenderas vara grundbehandlade med en filmtjocklek av minst 60 μm (mymeter) som ett medelvärde avseende torrt skikt för grundfärgen.

Kontroll av ytfuktkvot i trä sker genom mätning på olika mätpunkter i aktuell konstruktion. Mätpunkterna bestäms av förhållandet på plats. Leta efter stället, där risken för uppfuktning är som störst och torkningsförutsättningarna som sämst.

Mät ytfuktkvoten med elektrisk resistansfuktkvotsmätare genom att tvärs fiberriktningen pressa de isolerade hammarelektrodsspetsarnas koniska mantelyta med handkraft ner i virkesytans vårved, så att mätspetsarnas halva mantelytor ger ett avtryck i träet tvärs fiberriktningen. Gör alltid tre mätningar tätt intill varandra på mätstället och beräkna sedan ett medelvärde. Medelvärdet stäms av mot aktuellt krav.

 Mätning av ytfuktkvot på ett virkesstycke

Bild 1. Mätning av ytfuktkvot på ett virkesstycke - stiften läggs mot träytan och parallelt mot änden.

Elektrodspetsarnas mantelyta trycks ned i vårelden

Bild 2. Elektrodspetsarnas mantelyta trycks ned i vårelden (ljusare).
Nedre delen av hammarelektroden kan slipas ner så att rätt vinkel uppnås.

Måla inte vid kall och fuktig väderlek eller på solheta ytor

De bästa betingelserna för målning utomhus är när det är varmt i luften och temperaturen är konstant under hela torkningsprocessen. Då utjämnas de olika spänningarna till ett minimum. Höga spänningar utlöser krackelering. Man bör undvika att måla i stark solvärme eller alltför sent på kvällen, när temperaturen hastigt kan sjunka. Kondens uppstår på den nymålade ytan när yttertemperaturen hastigt sjunker. Färgen kan då bli flammig. Om man planerat att måla en solig dag bör man måla "efter" solen, så att den fasad man målar ligger i skugga.

För vattenburna färger gäller att temperaturen utomhus måste vara minst +7°C, helst +10°C i samband med målningen. Lösningsmedelsburna färger är inte lika känsliga för frysning men bör inte användas vid temperaturer under +5°C. De torkar dock långsamt vid temperaturer under +15°C.

Man bör kontrollera träunderlagets ytfuktkvot som vid målning inte ska överstiga 16 %.

Generella rekommendationer nymålning
Bild 3. Ett färgskikt utsätts för olika spänningar som orsakar sprickor och avflagningar. Spänningar uppstår redan under torkningsprocessen och under påverkan av fukt och temperaturväxlingar.

Måla i system

Moderna färgtyper bygger på målning i system. Det beror på att egenskaperna hos respektive produkt i stegen har optimerats med tanke på de efterfrågade egenskaperna. Därför ska samtliga steg enligt fabrikantens anvisningar utföras.

I ett modernt täckfärgssystem är grundbehandling i allmänhet fråga om en tvåstegsbehandling med penetrerande grundolja (förbehandling nedan) och en förseglande alkydoljegrundfärg (grundmålning).

För att motverka sprickbildning, deformationer och biologiska angrepp är det viktigt att minimera risken för uppfuktning av utvändiga träytor. Det effektivaste fuktskyddet får man med ett täckande, filmbildande färgsystem.

Färgsystem

Ett täckande ytbehandlingssystem för utvändiga träfasader bör bestå av en penetrerande grundolja, en förseglande alkydoljegrundfärg och en filmbildande färdigfärg – toppfärg. Sådant system går ofta under beteckningen ”Systemmålning”.

Generella rekommendationer nymålning
Bild 4. Täckande ytbehandlingssystem för utvändigt trä med de olika typer av ytbehandling som ingår
.

Den penetrerande grundoljan tränger in i träet och skapar en vattenavvisande miljö inne i träet. Grundfärgen tränger även den in i träet, dock inte lika långt in som grundoljan.

Grundfärgen ska vara pigmenterad för att skydda träet från nedbrytning på grund av UV-strålning. Toppfärgens funktion är dels att skydda grundfärgen, dels att sätta kulör på ytskiktet. Det funktionella skyddet när det gäller fukt ska således finnas i grundningen.

Rekommenderade färgsystem för utvändigt trä

 

Trädetalj Virkeskvalitet Färgtyp – val Grundning Färdigfärg
Ytterpaneler, normalt fuktbelastade brädor Gran, lägst sort
G4-2 enligt
SS-EN 1611-1
Slamfärg Utspädd
slamfärg
Slamfärg, helst i en mörk kulör
    Linoljefärg Utspädd linoljefärg Linoljefärg, täckande
    Alkydoljefärg Grundolja + Alkydgrundfärg alt utspädd alkydoljefärg Alkydoljefärg, täckande
Akrylatfärg Grundolja + Alkydgrundfärg Akrylatfärg, täckande
Alkydlasyr Alkydlasyr Alkydlasyr
Foderbrädor, knutbrädor o dyl, staketspjälor, vindskivor, vattbrädor Gran, lägst sort
G4-2 enligt
SS-EN 1611-1
Linoljefärg Utspädd linoljefärg Linoljefärg, täckande
Alkydoljefärg Grundolja + Alkydgrundfärg alt utspädd alkydfärg Alkydoljefärg, täckande
Stolpar o. reglar till staket, plank, räcken samt grindar Gran, eventuellt impregnerat virke Linoljefärg Utspädd linoljefärg Linoljefärg, täckande
Alkydoljefärg Grundolja + Alkydgrundfärg alt utspädd alkydfärg Alkydoljefärg, täckande
Fönster och fönsterdörrar Furu enligt kraven i Svensk standard SS-EN 14 220 Linoljefärg Utspädd linoljefärg Linoljefärg, täckande
Alkydoljefärg Grundolja + Alkydgrundfärg alt utspädd alkydfärg Alkydoljefärg, täckande
Trall till balkonger och altaner samt yttertrappor Impregnerat virke Träolja Träolja

pigmenterad

Träolja
    Terasslasyr Grundolja Terasslasyr

Tabell 1. Rekommenderade färgsystem för utvändigt trä.

Förbehandling

En penetrerande grundolja som innehåller verksamma beståndsdelar mot svampangrepp bör strykas över hela den yta som är tänkt att målas, men det viktigaste är att man stryker grundolja omsorgsfullt på ändträ, skarvar och spikställen samt på utsatta ytor som vindskivor, vattbrädor, fönsterkarmar etcetera. Den penetrerande grundoljan är djupverkande, minskar fuktupptagningen och därmed risken för svampangrepp.

Grundmålning

Efter förbehandlingen följer grundmålningen. Den ska utföras på alla ytor som ska målas och har till uppgift att ge god vidhäftning till underlaget, ge god vidhäftning för färdigmålningsfärgen (täckfärgen) och ytterligare minska fuktupptagningen. Vid grundmålning bör medelvärdet på skikttjockleken, det vill säga pålagd mängd färg per kvadratmeter, vara minst 60 μm torrt skikt. 60 μm är lika med 0,06 mm.

Grundfärgen ska vara penetrerande och ge ytterligare fuktskydd. Vid användning av traditionella färgtyper – linoljefärg och lösningsmedelsburen alkydfärg – kan grundningen i regel bestå av antingen utspädd färdigfärg (”toppfärg”) eller en speciell grundfärg.

Grundmålning på fabrik

Enligt AMA Hus ska allt trävirke underbehandlas före montering. Det är därför av största vikt vid inköp att säkerställa en förbehandling och grundmålning enligt ovan. Det är inte ovanligt att träleverantörers transportskydd mot UV-bestrålning förväxlas med en riktig fabriksgrundning, vilket leder till ett undermåligt målningsresultat. Numera finns dock flera träleverantörer som fabriksgrundar med bra förbehandling och grundmålning enligt ovan.

CMP grundmålad fasadpanel

CMP, Certifierad Målad Panel, är ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. CMP-systemet säkerställer höga krav på träråvaran, färgen, fuktkvoten och den industriella ytbehandlingsprocessen för att panelbrädorna ska vara optimalt anpassade till framtida funktion. Vid tillverkning av panelbrädor enligt CMP-systemet dokumenteras samtliga steg i processen för att möjliggöra spårbarhet av individuella panelbrädor och garantera hög kvalitet.

Färger som används för tillverkning av CMP-godkända panelbrädor är testade av ackrediterade tredjepartsorgan för att klara krav enligt gällande standarder och regler. Färgerna är specialanpassade för målning på utvändigt trä och appliceras under optimala förhållanden och med rätt mängd färg för att garantera ett enhetligt resultat och lång livslängd.

Färdigmålning

Val av färg för färdigmålning görs efter de estetiska och andra egenskaper man värderar högst när det gäller den målade ytan. Färdigfärgen – toppfärgen – är vanligen alkydfärg eller akrylatfärg, men även andra färgtyper förekommer till exempel blandningar av alkyd och akrylat (vissa täcklasyrer).

Vid målning av äldre träbyggnader av kulturhistoriskt värde ska antikvariskt expertis, till exempel länsantikvarie eller Riksantikvarieämbetet, anlitas före val av färg.

Vid täckfärger enligt tabell 1 utförs normalt färdigmålningen i två skikt. För bästa resultat vid industriell ytbehandling ska påbättring av montageskador och sista strykningen alltid utföras på plats.

Målningsarbetet bör utföras:

  • under perioden maj till september
  • när det är varmare än +7ºC
  • när det inte är alltför stark solvärme
  • när det inte regnar
  • när det inte finns risk för nattfrost eller dagg.
  Akrylatfärg Alkydoljefärg Linoljefärg
Glansbeständighet +++ ++ +
Kulörbeständighet +++ ++ +
Motstånd mot nedsmutsning ++ +++ +++
Vidhäftningsförmåga +++ +++ +++
Torktid +++ ++ +
+++  = mycket bra
++  = bra
= mindre bra

Tabell 2. Färdigmålningsfärger som akrylatfärg, alkydoljefärg och linoljefärg fungerar olika bra med avseende på glans- och kulörbeständighet, motstånd mot nedsmutsning, vidhäftning och torktid.


Bild 5. Ändträ doppas i en hink med grundolja.


Bild 6. Ändträ behandlas med pensel.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok