Svenskt Trä Logo

1.6.2 Montage

Publicerad 2017-01-16

Montage av limträkonstruktioner kräver nästan alltid tillgång till någon sorts lyftredskap, vanligen mobilkran.

Det bästa är om limträkomponenterna lyfts direkt från lastbilen och monteras på rätt plats i byggnaden. Detta är sällan möjligt och det är som regel nödvändigt att lagra komponenterna någon tid på byggarbetsplatsen. Anvisningarna i avsnitt 1.5.6 ska då följas.

När leveransen tas emot ska man kontrollera att antalet limträkomponenter och förbandsdelar motsvarar beställningen.

Det är viktigt att planera montaget innan komponenterna lossas, så att tidsödande omlastningar kan undvikas. En tydlig och systematisk märkning av de olika komponenterna och förbandsdelarna är viktig för att montagearbetet ska kunna utföras effektivt.

Innan byggnadens stabiliseringssystem är komplett, ska konstruktionen stagas provisoriskt mot vind och andra laster som kan förekomma under byggtiden. Ramar och bågar kan med fördel stagas med stålvajrar som spänns med vantskruvar. Vajrar användas också för att fixera konstruktionen i rätt läge innan taket eller motsvarande konstruktioner har monterats.

Plastemballage bör skäras upp under balkarna för att undvika fukt innanför. Alternativt kan emballaget avlägsnas helt, men risken för att synliga delar blir smutsiga under montage ska alltid beaktas. Takkonstruktioner gjorda av profilerad plåt som läggs direkt på limträbalkarna är speciellt känsliga, eftersom balkarnas sidor lätt missfärgas av kondensvatten eller av vatten som kan läcka in mellan fogarna innan isolering och taktäckning är monterad.

Treledade ramar och bågar består av två delar som ansluts till betongfundament eller pelare och sammankopplas med stålbeslag vid nocken. Stora konstruktioner monteras enkelt och säkert med hjälp av mobilkran och flyttbart montagetorn under nocken. Montaget utförs så att halva ramen eller bågen lyfts upp med mobilkranen. Den nedre änden fastsätts i förbandsdelen i fundamentet eller alternativt i pelaren och den övre änden placeras på montagetornet, där den sammankopplas med den andra halvan som har lyfts och monterats på motsvarande sätt. När stagningen är färdig flyttas montagetornet till nästa modul och processen upprepas.

Jordbruk, Kålaboda.
Jordbruk, Kålaboda.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok