Svenskt Trä Logo

Brandcellsindelning

Publicerad 2022-01-02

För att minska spridningen av brand i en byggnad ska det finnas brandceller – avgränsade delar av byggnaden inom vilken en brand under en föreskriven minsta tid kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden.

Brandcellen ska vara avgränsad från byggnaden i övrigt genom omslutande väggar och bjälklag. En lägenhet är exempel på en egen brandcell.

Grundkrav för brandcellsindelning

Det främsta syftet med konstruktivt brandskydd i byggnader är att begränsa brandspridningen från startrummet genom att garantera konstruktionens bärförmåga vid brand (krav på bärförmåga R) och avskiljande förmåga (krav på isolering I och integritet E) under den föreskrivna tiden. Den föreskrivna tiden uttrycks vanligtvis som brandmotstånd, med brandexponering enligt standardkurvan för temperatur-tid, och specificeras i byggreglerna. Brandprovning används fortfarande i stor utsträckning för att verifiera brandmotstånd hos träkonstruktioner, men beräkningsmodeller blir allt vanligare.

Klassbeteckningarna innebär att man direkt av beteckningen kan avläsa om det är krav på bärverk eller avskiljning som avses. Följande beteckningar finns:

  • R – Bärförmåga
  • E – Integritet (Täthet)
  • I – Isolering

R innebär bärförmåga vid brand och E står för integritet, alltså skydd mot att rök och flammor kan tränga igenom. I skyddar mot att höga temperaturer kan uppstå på den sida av konstruktionen där brand ej uppstått. Klassificering kan kombineras med följande tilläggsbeteckningar:

  • M – Mekanisk påverkan
  • C – Dörrstängare
  • Sa och S200 – Brandgastäthet för dörrar

Mekanisk påverkan innebär att byggnadsdelen ska klara ras eller liknande, så att om den rasar på ena sidan ska den ändå stå kvar. Sa innebär att dörren har en ökad täthet mot gaser vid normal rumstemperatur och S200 att den har en täthet mot brandgaser vid temperaturer upp till 200 °C.

En vägg kan till exempel benämnas med REI 90-M vilket innebär att den är bärande och avskiljande i 90 minuter samt att den motstår mekanisk åverkan enligt givna krav i SS-EN 13501-2.

Generellt ska lägenheter, olika verksamheter samt utrymningsvägar utgöra egna brandceller i EI 60 (lägenheter/bostäder har EI 60-krav oaktat byggnadsklass). I Br2- och Br3-byggnader är kravet, förutom bostäder/lägenheter, EI 30.

Grundkraven för beräkning av avskiljande förmåga enligt SS-EN 1995-1-2 ges i avsnittet Avskiljande förmåga.

Brandcellsindelning av vindar

Vindsutrymmen bör sektioneras över brandcellsgränser i underliggande plan för att begränsa risk för brandspridning över en hel byggnads vindsplan, se Bild 1. Se även avsnittet Tak och takfot.

Brandcellsindelning

Bild 1. Vindar bör indelas i mindre brandceller för att minska risken för brandspridning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok