Svenskt Trä Logo

Ett förnybart byggmaterial

Publicerad 2015-03-23

Byggsektorn släpper i Sverige årligen ut 10 miljoner ton koldioxid. Det är lika mycket som all biltrafik sammantaget årligen släpper ut. Många röster höjs nu för att vi på allvar behöver se över hur vi bygger och vilken klimatpåverkan byggandet har. Det behövs en omställning.

Ett förnybart byggmaterial

Trämaterialet kommer vara en mycket viktig resurs i denna omställning och trä utnyttjas inte med sin fulla potential i byggsektorn idag. Vi kommer framöver kunna bygga fler större byggnader med trä.

Kyotoprotokollets internationella åtaganden om att minska emissionerna av koldioxid kommer rimligen att leda till ökad användning av trä i byggnader. Många länder har startat nationella träbyggnadsprogram som en del i sin strategi att ersätta mer energikrävande byggmaterial med trä. Intresset för och satsningen på träbyggnadsteknik ökar i hela världen – även i länder med lite inhemsk skogsråvara.

Träbyggandets viktigaste fördelar kan sammanfattas i fem delar, varav de fyra första är direkt relaterade till materialet och den femte till byggtekniken:

  • Låg energiåtgång för att utvinna träprodukter för byggändamål ur skogen och dessutom finns en stor mängd koldioxidneutral bioenergi lagrad i träprodukterna. Koldioxidneutral innebär i princip att om bioenergin i slutskedet förbränns har lika stor mängd koldioxid som då släpps ut en gång tagits upp av trädet. Därigenom sker inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Lagringen av koldioxid i byggnaden (trämaterialet) kan ses som en uppskjuten neutralisering av det koldioxid som lagrats.
  • Under användningsfasen binder en träprodukt kol motsvarande ungefär lika stor mängd atmosfäriskt koldioxid som träproduktens vikt.
  • Vid rivning eller nedmontering av träprodukter kan dessa alltid energiåtervinnas. Detta frigör normalt en avsevärt större energimängd än åtgången för att producera huset. Denna energi är koldioxidneutral och ersätter fossila energikällor.
  • Träbyggandet utgår till skillnad från andra byggmaterial från en förnybar naturresurs och förbrukar inte  ändliga råvaror.
  • Att producera välisolerade bostadshus med trästomme är resurseffektivt och transporter samt montering går snabbt. Dessutom behövs inte lika stora ytor på byggarbetsplatsen och ljudnivån är betydligt lägre till glädje för de omkringboende.

När träet inte längre kan återanvändas eller materialåtervinnas, till exempel till skivmaterial, kan det fortfarande producera energi genom förbränning. Den energin är klimatneutral och är i själva verket lagrad solenergi. Den koldioxid som avges vid förbränningen togs en gång upp av trädet när det växte i skogen.

År 2008 ställde sig EU-parlamentet bakom ett klimatpaket vars över­gripande mål är att hindra den globala uppvärmningen från att öka med mer än två grader jämfört med tiden före industrialiseringen. EU har enats om fyra mål som ska vara uppfyllda fram till 2020.
Dessa klimatmål brukar förkortas 20 – 20 – 20.

  • Minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent, jämfört med 1990 års nivåer
  • Sänka energianvändningen med 20 procent
  • Öka andelen förnybar energi till 20 procent av all energikonsumtion
  • Öka andelen biobränsle för transporter till 10 procent.

Vi behöver nu ta krafttag och hjälpas åt inom branschen för att uppnå dessa klimatmål. Mycket är initierat men det finns mycket kvar att göra. Kom ihåg att just dina val gör skillnad.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok