Svenskt Trä Logo

Resning av icke bärande mellanvägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Icke bärande mellanväggar kan tillverkas stående, så som det beskrivs här, eller liggande på bjälklaget som så kallade grindar. Det senare förfarandet liknar montering av icke bärande ytterväggselement och beskrivs på den sidan.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan.
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Arbetsmomenten i bjälklagen för väggens anslutning upptill och nedtill är avslutade.
 • Vid träbjälklag monteras kortlingar 45x145 mellan bjälkarna. För väggar parallella med bjälkarna placeras ett längsgående underslag 45x145.
 • Vid bjälklag av trä ansluts vanligen mellanväggen i överkant mot glespanelen på bjälklagets undersida, om väggen är parallell med bjälkarna och mot bjälkarna om väggen går vinkelrätt mot dessa.
 • Vid bjälklag av betong kilas vanligen mellanväggen upp från betongbjälklaget så att syllens/golvregelns underkant kommer i nivå med färdigt golv. Mot betong används kilar av plast. I överkant sätts vanligen takregeln fast direkt i takbjälklaget.

Material

 • Träreglar av lägst sort G4-2, vanligen dimensionshyvlade. Dimension enligt handlingarna.
 • Beklädnadsskivor som har rätt fuktkvot med hänsyn till det framtida klimatet.
 • Kilar av plast eller annat fuktresistent material vid montage på betongbjälklag.

Arbetsmoment

 • Väggens läge sätts ut på bjälklaget.
 • Betongplattan i väggens läge dammsugs noggrant.
 • Eventuell fuktspärr rullas ut under golvregeln för omlottskarvning.
 • Golvregeln placeras i läge och spikas fast.
 • Vid betongbjälklag kilas golvregeln till rätt höjd med plastkilar innan den skjuts fast med spikpistol.
 • Takregeln kapas till lika lång som golvregeln.
 • Reglarnas läge markeras på golv- och takreglarna. Kontrollera att regelavståndet överensstämmer med beklädnadsskivornas breddmått.
 • Takregeln fästs i taket. De stående reglarna kan användas som stöttor.
 • De stående väggreglarna placeras ut och skråspikas med 2 st trådspik 75-2,8 i vardera änden. Reglarna får inte spänna så hårt att bjälklagen deformeras.
 • Kortlingar sätts över dörröppningar och övriga ställen enligt handlingarna.
 • Tomrör för el och tele dras.
 • När tomrören dragits kan väggen klädas in med skivor. Se Montering av invändig skivbeklädnad.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Väggen är placerad i rätt läge och i lod.
 • Reglarna är rätt placerade för att passa till skivornas bredd.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Att väggen är i rätt läge och i lod.
 • Att fuktkvoten är mindre än 18 % vid inbyggnad. Den bör kontrolleras i punkter i trävirke som ansluter mot eventuellt betongbjälklag.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok